POLICJA: 

Na terenie powiatu wrocławskiego, którego częścią jest Gmina Kąty Wrocławskie w omawianym okresie odnotowano ogółem 1132 popełnione przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (rozboje, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała), przestępstwa przeciwko mieniu (włamania, kradzieże, w tym kradzieże samochodów, uszkodzenia mienia) – o 25 przestępstw więcej w stosunku do roku 2021, w którym popełniono ich 1107 – dynamika 102,3%. Na terenie gminy Kąty Wrocławskie w 2022 r. odnotowano o 17 przestępstw więcej niż w roku 2021, dynamika – 111,7%.

Liczba przestępstw w 7 kategoriach popełniona na terenie poszczególnych gmin

Gmina Kąty Wrocławskie obsługiwana jest przez Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich, podlegający pod Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. W miejscowości Smolec w ramach struktury Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich działa Posterunek Policji.

Przestępstwa z podziałem na kategorie:

W roku 2022 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie odnotowano w stosunku do roku 2021 wzrost liczby zdarzeń w następujących kategoriach: rozboje – 2 przestępstwa – jedno więcej niż w 2021 roku – dynamika 200%, kradzieże – 87 kradzieży – 15 więcej – dynamika 120,8%, niszczenie mienia – 23 zdarzenia – 6 więcej niż w 2021 roku – dynamika 135,3% oraz w podkategorii kradzieży kradzieże pojazdów – 18 kradzieży – wzrost o 5 – dynamika 138,5%.

Najczęściej dokonywano kradzieży:

 • pojazdów – 18 (4 x Peugeot, 3 x Renault, 2 x Jeep, 2 x Mercedes, 2 x BMW, Ford, Porsche, Audi, Fiat, Volkswagen)
 • z firm/zakładów – 14
 • z pojazdów – 13 (10 x katalizator)
 • rowerów – 6
 • z posesji – 3
 • ze sklepów – 3
 • z mieszkań – 1
 • ze szkół – 1
 • inne – 28

Najczęściej dokonywano włamań:

 • do samochodów – 16
 • do domów/mieszkań – 5
 • do piwnic – 3
 • do obiektów handlowych – 1
 • do innych obiektów – 21

Miejscowości o największej liczbie przestępstw na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Do największej liczby zdarzeń doszło na terenie miejscowości Kąty Wrocławskie – 50, co stanowi 30,8% ogólnej liczby przestępstw na terenie gminy. 33 zdarzenia (20,3% ogółu przestępczości) odnotowano na terenie miejscowości Smolec.

Zdarzenia drogowe:

Gmina Kąty Wrocławskie obszar miejski: 11 wypadków (brak ofiar śmiertelnych, 15 osób rannych), 140 kolizji drogowych.

Gmina Kąty Wrocławskie obszar wiejski: 46 wypadków (3 ofiary śmiertelne, 55 osób rannych), 624 kolizje drogowe.

W celu zminimalizowania przestępczości i podniesienia bezpieczeństwa Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła w 2022 roku Policji wsparcia finansowego w kwocie 35 000 złotych z przeznaczeniem na dodatkowe służby ponadnormatywne.

STRAŻ POŻARNA:

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 6 z siedzibą w Kątach Wrocławskich, podlegająca pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP SMOLEC, OSP GNIECHOWICE, OSP ZACHOWICE, OSP MAŁKOWICE. Dwie spośród czterech jednostek włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Smolec, OSP Gniechowice). W ramach wymienionych jednostek służy 77 strażaków-ratowników, biorących udział w działaniach ratowniczych.

Gmina Kąty Wrocławskie zapewnia gotowość bojową dla jednostek OSP działających na jej terenie. W ramach realizacji zadania własnego zapewnienia ochrony przeciwpożarowej gminy wydatkowane są środki finansowe na funkcjonowanie ww. jednostek, tj. utrzymanie obiektów, terenów, pojazdów, sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej, środków łączności oraz ich zakup, a także pokrywanie kosztów ubezpieczenia i badań lekarskich. W 2021 roku na wykonanie zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 1 913 511,27 zł. Natomiast w roku 2022 kwotę 2 563 426,25 zł.

W 2022 roku Gmina Kąty Wrocławskie w ramach wydatkowanych środków w całości pokryła koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice, przeznaczając na ten cel 329 800,00 zł. Ponadto udzielono dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smolec w wysokości 674 915,00 zł.

W trakcie roku 2022 jednostki OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie zostały zadysponowane łącznie 576 razy. W podziale na poszczególne jednostki liczba wyjazdów do akcji kształtuje się następująco:

Wśród zdarzeń, do których dysponowane były jednostki OSP dominowały te o charakterze drogowym, jednak wymienić należy również pożary budynków, płonące trawy, sterty słomy itp. Nie brakowało również akcji o charakterze przeciwpowodziowym, gdzie na szczególną uwagę zasługują działania związane z wystąpieniem z brzegów rzeki „Czarna Woda” w sierpniu 2022 roku, co zagroziło bezpośrednio miejscowości Gniechowice. To m.in. dzięki ofiarności i sprawnemu działaniu strażaków OSP z terenu gminy udało się skutecznie zabezpieczyć przed zalaniem najbardziej zagrożone domy.