Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Kąty Wrocławskie za rok 2022. Jestem przekonany, że niniejszy dokument w czytelny i przejrzysty sposób przekazał najważniejsze informacje na temat miejsca, w którym żyjemy i które wspólnie tworzymy. Po pandemii COVID-19, która sparaliżowała nasze życie praktycznie we wszystkich jego płaszczyznach, musieliśmy stawić czoła tragedii, która wstrząsnęła całym światem i postawiła przed nami nowe wyzwania związane z niesieniem po- mocy obywatelom Ukrainy. Zaistniała sytuacja spowodowała zwiększenie liczby cudzoziemców zamieszkujących Gminę, co przełożyło się również na zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Z roku na rok rośnie również liczba stałych mieszkańców Gminy, potwierdzając tym samym, że Gmina Kąty Wrocławskie nie traci na atrakcyjności i zachęca do osiedlania się. Wiąże się to jednak z koniecznością modernizacji i rozbudowywania dostępnej infrastruktury.

Gmina Kąty Wrocławskie, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w sferze oświaty, rozpoczęła w ubiegłym roku budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. Ukończona została również budowa przyszkolnej sali sportowej w Małkowicach o powierzchni użytkowej 532,32 m2. Niniejsze obiekty będą mogły służyć młodzieży z terenu naszej Gminy i sprzyjać jej rozwojowi, czego efekty widoczne będą w postaci bardzo dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych oraz wysokich miejsc zdobywanych w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W ramach inwestycji rozpoczęto również realizację zadania związanego z rewitalizacją Rynku w Kątach Wrocławskich. Na wykonanie zadania przyznane zostało Gminie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 350 000,00 zł. Wykonywane w ramach zamówienia roboty budowlane rozliczane są według faktycznie wykonanego zakresu prac. Na realizację inwestycji w 2022 r. Gmina wydatkowała środki finansowe w wysokości 108 945,33 zł. W celu poprawy jakości życia mieszkańców kontynuowana była również budowa kanalizacji sanitarnej wschód w Mokronosie Górnym, etap III. Z kolei na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice w 2022r. Gmina wydatkowała środki finansowe w wysokości 11 316,00 zł. Inwestycja otrzymała promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 975 000,00 zł. Sieć kanalizacyjna rozbudowywana jest corocznie, w 2020 roku wynosiła 169,4 km, w 2021 roku - 183,94 km, a w 2022 roku – 188km. Mając na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, w sąsiedztwie remizy w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, został wybudowany budynek garażowy w konstrukcji stalowej dla dwóch wozów strażackich wraz z wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, a także dojściem i dojazdem. Na realizację zadania poniesiono w 2022 r. wydatki w kwocie 887 181,23 zł, przy łącznej wartości zrealizowanego zadania 1 067 623,09 zł. W 2022 roku Gmina Kąty Wrocławskie w ramach wydatkowanych środków w całości pokryła koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice, przeznaczając na ten cel 329 800,00 zł. Ponadto udzielono dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smolec w wysokości 674 915,00 zł. W roku 2022 dla jednostek OSP działających na terenie gminy na zapewnienie gotowości bojowej Gmina wydatkowano kwotę 2 563 426,25 zł. Z poprawą bezpieczeństwa łączą się również zadania dotyczące budowy dróg, a także remonty cząstkowe dróg gminnych masą bitumiczną, emulsją oraz grysami, remonty poboczy szutrowych, wymiana oraz utworzenie nowych progów zwalniających, odtworzenie oznakowania poziomego, cięcia pielęgnacyjne i porządkowe drzew i krzewów w pasie drogowym oraz cięcia odsłaniające skrajnię jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników drogi wojewódzkiej nr 347, w ramach inwestycji budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich Gmina wydatkowała w 2022 r. środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł, które zostały przekazane w formie pomocy finansowej na rzecz DSDiK. W roku 2022 Gmina zleciła opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonia w gminie Miękinia. W celu poprawy warunków drogowych rozbudowano także oświetlenie na terenie miasta i gminy. Na koniec roku Gmina Kąty Wrocławskie posiada 1822 punktów oświetleniowych (w 2022 r. przybyło 119 opraw). Wśród podejmowanych działań inwestycyjnych szereg środków przeznaczono także na opracowanie dokumentacji projektowych pod istotne zadania przewidziane na kolejne lata.

W celu zachowania dziedzictwa kulturowego rozpoczęto prace nad opracowaniem gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ich ochrony. Rok 2022 kolejny raz przyniósł na obszarze gminy istotny wzrost inwestycji budowlanych. Starosta Powiatu Wrocławskiego na terenie gminy w roku 2022 wydał 306 decyzji pozwolenia na budowę, w tym na budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej - 350, jest to wzrost o ponad 22% decyzji w stosunku do roku poprzedniego. Realizowane są pozwolenia na budowę wydawane w latach poprzednich. W raportowanym roku prowadzono prace planistyczne nad około 35 procedurami. Wzrost wydanych decyzji potwierdza, że Gmina Kąty Wrocławskie jest gminą atrakcyjną do zamieszkania. W 2022 r. opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030, który jest dokumentem stwarzają- cym na szczeblu gminy podstawy do realizacji polityki ekologicznej państwa. W 2022r. Gmina realizowała program obejmujący udzielanie dotacji do wymiany pieców opalanych paliwem stałym na nowe, ekologiczne kotły, program obejmujący udzielanie dotacji do instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych oraz udzielano dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach gospodarki odpadami w 2022r. mieszkańcy gminy mogli ubiegać się o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wykonano nasadzenie 143 szt. drzew i 192 krzewów. W 2022 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Z rehabilitacji skorzystało 446 osób będących mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie. Realizowany był również Program Zdrowia Psychicznego w ramach którego zorganizowano zajęcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom gminy i seniorom. Realizowany był również program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w którym udzielano wsparcia seniorom poprzez tzw. opaski SOS. Podejmowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Gmina Kąty Wrocławskie realizowała zadania z budżetu gminy jak i ze środków finansowych pozyskanych z zewnątrz . Jak widać dużo zostało zrobione jednakże Gmina Kąty Wrocławskie jest gminą szybko rozwijającą się co stawia nowe wyzwania, których realizacja daje dużą satysfakcję i które warto podjąć dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wspólnego spędzania czasu oraz integracji społecznej w 2022 roku z budżetu gminy zrealizowano prace remontowe obiektów świetlicowych za łączną kwotę 186 943,51 zł. Został również rozpoczęty remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. W obszarze tym intensywnie działał także Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, który oferuje mieszkańcom szereg możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwia samorealizację w wielu dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Zadania w zakresie kultury, sportu i aktywizacji społecznej realizowana są również za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Kątach Wrocławskich wraz z Regionalną Izbą Pamięci, Filii bibliotecznej w Smolcu, filii GOKiS w Smolcu. W ofercie kulturalnej i sportowej w 2022 roku można było znaleźć m.in. liczne wydarzenia, zajęcia, warsztaty, półkolonie, wystawy, wernisaże, czy ofertę sekcji sportowych i kulturalnych. Na realizację niniejszych zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 356 903,65 zł.

Biorąc pod uwagę zbliżającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowywania dokumentu do wymogów unijnych i dokumentów krajowych wyższego rzędu w minionym roku podjęto decyzje o opracowaniu dokumentu strategicznego na kolejny okres obowiązywania z perspektywą do 2030 roku. Prace związane z opracowaniem prezentowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" rozpoczęto przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie nr 1005/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zespół ds. pracy nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy współudziale różnych grup interesariuszy. Nad przebiegiem procesu czuwał zespół ekspertów zewnętrznych, pełniący rolę doradczą i wykonawczą. Proces opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030 został przeprowadzony na podstawie Uchwały nr XLIV/592/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030”. W Uchwale zawarto harmonogram opracowania strategii. Proces konsultacji społecznych przygotowano na podstawie Uchwały nr IX/78/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie. Prace nad dokumentem Strategii obejmowały m.in.: podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030; wypracowanie głównych założeń dokumentu w tym wprowadzenie nowego elementu, tj. struktury funkcjonalno-przestrzennej odbywało się zgodnie z przepisami i wymaganiami zawartymi w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w oparciu o zalecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W toku prac nad dokumentem odbyły się 4 warsztaty i spotkania konsultacyjne. W okresie od 30 września do 20 października 2022 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu strategii. Podjęcie strategii nastąpiło zgodnie z harmonogramem w dniu 30 marca 2023 roku uchwałą nr LXIII/795/23.