Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Celem jego działania jest realizacja zadań wynikających ze statutu nadanego w drodze uchwał: Rady Miejskiej nr LIII/381/06 z dnia 11.07.2006r., nr XLII/564/21 z dnia 30.09.2021r, L/638/22 z dnia 24 lutego 2022r. oraz LIII/683/22 z dnia 26 maja 2022 r. Do zadań Zakładu należy:

 1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych oraz budynków remiz OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice, Smolec) terenów przynależnych będących w zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy poprzez prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym wykonywanie napraw, remontów i modernizacji oraz bieżącą obsługę najemców w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych;
 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zawierania umów o najem lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych oraz umów na dzierżawę terenów będących w zasobach ZGM.
 3. Obsługa wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w zakresie wyboru wykonawcy, zawarcia stosownych umów na realizację zadania oraz nadzór nad realizacją zamówienia.
 4. Obsługa Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego, Sośnicy, Pełcznicy, Kilianowie w zakresie obejmującym:
  • prowadzenie ewidencji zmarłych,
  • dokonywanie uzgodnień miejsc grzebalnych, powadzenie ich rejestru oraz rezerwacji w tym pobierania opłat w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z ekshumacją zwłok.
 5. Obsługa strefy płatnego parkowania w tym nadzór nad eksploatacją parkometrów, pobierania opłat za parkowanie w strefie, windykacja należności z tytułu nałożonej dodatkowej opłaty parkingowej.
 6. Weryfikowanie wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz przekazywanie wniosków spełniających kryteria określone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich do rozpatrzenia Komisji Weryfikacyjnej.
 7. Uznawanie wstąpienia z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy (art.691 kc).
 8. Prowadzenie zmian lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.
 9. Utrzymanie terenów zielonych w obrębie miasta.
 10. Utrzymanie parków gminnych.
 11. Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach w obrębie miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w swoich zasobach posiada ogółem 260 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10 962 m2, 24 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2325 m2, oraz 5 nieruchomości przeznaczonych na obiekty użyteczności publicznej (siedziby ochotniczej straży pożarnej w Gniechowicach, w Małkowicach, w Smolcu i Zachowicach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach) usytuowanych na działkach o łącznej powierzchni ok 5000,00 m2.

Poniżej tabela i wykresy obrazujące udziały procentowe poszczególnych rodzajów lokali z podziałem na strefę miejską i wiejską.

Realizacja dochodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie.

W roku 2022 na planowane dochody w kwocie 1 870 250,00 zł zostały zrealizowane dochody na kwotę, 1 881 263,12 zł, co stanowi 100,59 % realizacji planowanych dochodów.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne wykonano dochody w kwocie 64 241,95 zł i stanowią – 49,04 % realizacji planowanych dochodów. Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu opłaty parkingowej, oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania jak również z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych. Realizacja dochodów na tak niskim poziomie wynika z likwidacji strefy parkingowej na czas przeprowadzanego remontu – rewitalizacji rynku.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonano dochody o łącznej kwocie 128 651,35 zł co stanowi 100,90% wykonanego planu. Dochody tego rozdziału to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług - Są to dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz czynszu, zgodnie z umową podnajmu z dnia 31.01.2022r. części budynku dworca położonego w Smolcu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Należności tego rozdziału wynoszą 289 842,83 zł. Wynikają one z wysokości zadłużenia z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych za świadczone usługi oraz z tytułu odsetek przypisanych za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, stanowi największą pozycję zrealizowanych dochodów o łącznej kwocie 1.328 840,20 zł co stanowi 94,84 % wykonanego planu. Należności tego rozdziału wynoszą 616 194,98 zł. Wynikają one z wysokości zadłużenia z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych za świadczone usługi oraz z tytułu odsetek przypisanych za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 71035 Cmentarze dochody wykonano na kwotę 197 366,88 zł co stanowi 262,98 % zrealizowanych planowanych dochodów i są to dochody z tytułu opłat za miejsca grzebalne, wjazdów na cmentarze oraz odnowienia grobów. Należności tego rozdziału wynoszą 13 254,92 zł, wynikają one z wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za miejsca i rezerwacje na cmentarzach komunalnych.

Dochody zostały zrealizowane ponad zakładany plan, ponieważ cennik usług, będący załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLVIII/626/22, która weszła w życie w trakcie roku budżetowego, w lutym 2022r. zmieniał/podnosił ceny za poszczególne usługi związane z cmentarzami.

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami, na planowaną kwotę dochodów 133 500,00 zł zrealizowano dochody wraz z odsetkami w kwocie 134 973,66 zł co stanowi 101,10% wykonania. Dochody z tego tytułu wpływają od najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z odpadami to dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty najemców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wpływów w tym rozdziale to 26 515,13 zł co stanowi 2 651,51 % wykonania. W tym rozdziale zostały zrealizowane kary umowne na łączna kwotę 25.000,00 zł za nienależyte wykonanie umowy w wyniku zawartej ugody z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A.

Rozdział 90095 pozostała działalność, na planowaną kwotę dochodów 1 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 673,95 zł co stanowi 67,40 % wykonania. Dochody z tego tytułu to wpływy za miejską toaletę.

Planowane i zrealizowane dochody zostały przedstawione na poniższym wykresie:

Na dzień 31.12.2022r. zaległości wobec ZGM wynosiły łącznie 1 019 360,75 zł, w tym należność główna 685 885,61 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 333 475,14 zł. Wobec istniejącego zadłużenia są pro- wadzone działania windykacyjne realizowane w kilku etapach: poprzez windykację polubowną, czyli bieżące monitorowanie wpłat, wysyłanie monitów, wezwań do dobrowolnego uregulowania należności, rozpatrywanie złożonych do ZGM wniosków o rozłożenie zaległości na raty oraz windykację należności na drodze postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucji komorniczych. Sprawy uznane za bezskuteczne egzekucje wznawiane są zgodnie z obowiązującymi terminami i przepisami prawa w tym zakresie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2022 realizował zadania bieżące dotyczące utrzymania sub- stancji mieszkaniowych. Plan wydatków budżetowych w kwocie 17 684 700,00 zł zrealizowano w wysokości 16 356 151,22 zł, co stanowi 92,49 % przyznanego budżetu.

Największy udział w strukturze zaplanowanych wydatków na rok 2022 r. miały następujące działy:

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 226 323,30 zł – 74,75 %
 2. Gospodarka mieszkaniowa 3 730 152,19 zł – 22,81 %
 3. Działalność usługowa 257 076,51 zł – 1,57 %
 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109 741,70 zł – 0,67 %
 5. Transport i łączność – 32 857,52,00 zł – 0,20 %

Powyższe wydatki zostały przedstawione są na wykresach:

Znaczący udział w budżecie ZGM zajmują również wydatki na utrzymanie czystości na terenie Miasta Kąty Wrocławskie, plan w tym rozdziale to 361 250,00 zł, zrealizowany w kwocie 356 878,96 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu, jak również wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 576 700,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz w parkach gminnych w kwocie 571 291,61 zł, co stanowi 99,06 % wykonania planu.

Największą pozycję w budżecie 11 427 500,00 zł zajmują wydatki dotyczące koszów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych, Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 wyniosły 11 179 999,73 zł, co stanowi 93,83 % planu wykonania.

Poniżej podział kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne frakcje odpadów.