Łączna liczba mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022 wyniosła 25095 osób, co stanowi przyrost o 402 osoby w stosunku do roku 2021. Z końcem roku 2022 w Kątach Wrocławskich zameldowanych było 6 506 osób, natomiast w sołectwach 18589 mieszkańców, co wskazuje na tendencję spadkową zameldowań w mieście oraz znaczący wzrost mieszkańców pozostałych sołectw. 

Stan ludności gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na poszczególne miejscowości na przestrzeni lat: 

Cudzoziemcy

W 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na pobyt stały zameldowały się 22 osoby posiadające następujące obywatelstwa:

Na pobyt czasowy zameldowały się 743 osoby, w tym 586 cudzoziemców o następujących obywatelstwach:

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich w 2022 r. zarejestrował 269 aktów małżeństw, w tym:

  • 137 cywilnych (67 ślubów udzielonych w lokalu USC oraz 70 ślubów udzielonych poza lokalem USC),
  • 95 konkordatowych,
  • 37 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw.

Zanotowany został wzrost w stosunku do 2021 r., w którym zarejestrowano 221 aktów małżeństw, w tym:

  • 150 cywilnych (86 ślubów udzielonych w lokalu USC oraz 64 ślubów udzielonych poza lokalem USC)
  • 54 konkordatowych,
  • 17 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w 2022 r. na terenie gminy zmarło 245 osób, przy czym w 2022r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich zarejestrował 179 aktów zgonu, w tym 8 aktów zagranicznych, natomiast w 2021 r. 159 aktów zgonu, w tym 8 aktów zagranicznych.

Stan przeniesionych aktów z lat 1946 – 2015 do Systemu Rejestrów Państwowych BUSC do końca roku 2022 wyniósł 7938 egzemplarzy.

Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1946- 2015 przechowywana w archiwum USC wynosi 31 515 egzemplarzy.

Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1922-1942 przechowywana w archiwum USC wynosi 1 361 egzemplarzy