Władze gminy

 1. BURMISTRZ MIASTA I GMINY:
  13.06.2021 r. - Julian Żygadło 
 2. ZASTĘPCA BURMISTRZA:
  Od 21.06.2021 r. – 30.09.2022r. – Patryk Hałaczkiewicz
  Od 01.10.2022 r. – Krzysztof Wróblewski
 3. SEKRETARZ GMINY
  Od 01.04.2022 r. – Krystyna Lisiecka

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja ustawowo trwa 5 lat. Czas trwania kadencji 2018-2023 w Gminie Kąty Wrocławskie uległ zmianie ze względu na konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Gminy, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz. Koordynuje także przygotowanie i realizację planów, programów rozwoju Gminy oraz realizację inwestycji. Swoje zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów, biur, samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy. Jest zwierzchnikiem służbowym zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile prawo nie stanowi inaczej

Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • rozpatrywanie raportu o stanie gminy,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych, w tym przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Skład Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich kadencji 2018 - 2023:

 1. Bujak Krzysztof
 2. Czuchrowska Beata - II Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 3. Drożdż Danuta
 4. Feldman Gabriela
 5. Giniewski Tomasz
 6. Krawczyk-Herbut Anna 
 7. Kołcz Grzegorz
 8. Kopeć Antoni
 9. Kotlarz Sebastian
 10. Laszczyńska Wanda
 11. Ludwikowski Dawid
 12. Mitek Grzegorz
 13. Osiński Jerzy
 14. Pacyna Grzegorz 
 15. Pudlik Czesław 
 16. Skórczak Anna - Przewodnicząca Rady Miejskiej
 17. Smak Dorota 
 18. Sobko Piotr 
 19. Sebzda-Sztul Katarzyna
 20. Wojciechowski Jarosław
 21. Wójcik Wojciech - I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. W 2022 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła 174 uchwały, odbyło się 100 posiedzeń komisji stałych oraz 14 posiedzeń Rady Miejskiej, rozpatrzono 2 skargi i 2 petycje.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

W 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

 1. . Wydział Utrzymania Dróg
 2. Wydział Funduszy i Dotacji
 3. Wydział Finansowy
 4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej
 6. Wydział Gospodarki Przestrzennej.
 7. Wydział Organizacyjny
 8. Wydział Podatków i Opłat
 9. Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji
 10. Audytor wewnętrzny
 11. Wydział Spraw Obywatelskich
 12. Urząd Stanu Cywilnego
 13. Wydział Obsługi Klienta
 14. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 15. Wydział Zarządzania Kryzysowego
 16. Wydział Promocji
 17. Wydział Transportu
 18. Kontrola wewnętrzna

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest jednostką organizacyjną Gminy zapewniającą ob- sługę administracyjną, organizacyjną i techniczną przy wykonywaniu zadań publicznych o znaczeniu lokalnym i należących do zakresu zadań Gminy:

 1. własnych - wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwał Rady Miejskiej,
 2. zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,
 3. powierzonych - na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Najważniejszym zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności obejmujących sprawy:

 • ładu przestrzennego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • gminnych dróg, 
 • ulic i mostów;
 • zaopatrzenia w wodę, 
 • utrzymania czystości i porządku, 
 • lokalnego transportu zbiorowego, 
 • pomocy społecznej, 
 • ochrony zdrowia,
 • edukacji publicznej, 
 • kultury, w tym bibliotek gminnych,
 • kultury fizycznej i turystyki.

Urząd Miasta i Gminy działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:

 • Program ochrony środowiska gminy Kąty Wrocławskie 
 • Program usuwania azbestu z terenu gminy Kąty Wrocławskie 
 • Plan gospodarki odpadami gminy Kąty Wrocławskie
 • Plan urządzeniowo rolny - Granica rolno leśna 
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • Prognoza Oddziaływania na Środowisko 
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego- Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie 
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie 
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych jest jednostką obsługującą placówki oświatowe Gminy Kąty Wrocławskie. ZOJO realizuje zadania Gminy w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych. Jednostkami obsługiwanymi są:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich, - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Małkowicach, 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu,
 • Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich,
 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, 
 • Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich.

Do zadań ZOJO należy:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości ( rachunek podstawowy, rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunki depozytowe), 
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 
 3. przeprowadzanie operacji bankowych oświatowych jednostek obsługiwanych
 4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo - księgowej, 
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 
 6. współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie tworzenia planów finansowych oraz ich zmian, 
 7. naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek objętych obsługą i innych należności w tym z tytułu umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczanie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym,
 8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej, 
 9. organizowanie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją jednostek obsługiwanych przez Gminę Kąty Wrocławskie, 
 10. planowanie sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz granic ich obwodów, 
 11. zapewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i prawnej jednostkom oświatowym pro- wadzonym przez Gminę, w tym : 
 12. obsługa konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych,
 13. przygotowanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów jednostek oświatowych, 
 14. ustalanie priorytetów oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych, 
 15. dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 
 16. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę, 
 17. prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych,
 18. prowadzenie rejestru żłobków, 
 19. prowadzenie baz danych w ramach systemu informacji oświatowej, 
 20. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej (w tym GUS), sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 21. . wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki,
 22. naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 23. naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych żłobków,
 24. wykonywanie zadań z zakresu otrzymanych dotacji oświatowych, 
 25. obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 
 26. obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
 27. organizacja i koordynacja dowozu uprawnionych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w tym uczniów niepełnosprawnych, 
 28. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów oświatowych jednostek obsługiwanych oraz pracowników ZOJO, 
 29. przygotowanie, prowadzenie i rozlicznie projektów finansowanych ze źródeł UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych jest bez wydziałowa, szczegółowy po- dział zadań między zatrudnionych pracowników określa regulamin organizacyjny jednostki.

Działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych finansowana jest ze środków budżetowych Gminy Kąty Wrocławskie, tym samym jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich powołany został uchwałą nr XI/39/90 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.1990 r. i działa na podstawie:

 • Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej,
 • Regulaminu organizacyjnego UMiG, 
 • Aktów prawnych wydanych przez:
  -Radę Miejską
  -Burmistrza Miasta i Gminy
  -Kierownika Ośrodka

Ośrodek znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 4 w Kątach Wrocławskich i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. GOPS zatrudnia dwudziestu pięciu pracowników na umowę o pracę. Dodatkowo z GOPS współpracują osoby świadczące usługi informatyczne, prawne, z zakresu psychologii i BHP (łącz- nie sześć osób).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
 2. sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy, oceny w zakresie pomocy społecznej; 
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna; 
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 13. dożywianie dzieci; 
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z programów rządowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, program „Za życiem”, program „Świadczenie wychowawcze” tzw. 500+, program „Dobry start”.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich.

Celem jego działania jest realizacja zadań wynikających ze statutu nadanego w drodze uchwały Rady Miejskiej nr LIII/381/06 z dnia 11 lipca 2006 roku.

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy:

 1. utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych oraz budynków remiz OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice, Smolec) terenów przynależnych będących w zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy poprzez prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym wykonywanie napraw, remontów i modernizacji oraz bieżącą obsługę najemców w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych; 
 2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zawierania umów o najem lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych oraz umów na dzierżawę terenów będących w zasobach ZGM;
 3. obsługa wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w zakresie wyboru wykonawcy, zawarcia stosownych umów na realizację zadania oraz nadzór nad realizacją zamówienia;
 4. obsługa cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego, Sośnicy, Pełcznicy, Kilianowie w zakresie obejmującym: • prowadzenie ewidencji zmarłych, • dokonywanie uzgodnień miejsc grzebalnych, powadzenie ich rejestru oraz rezerwacji w tym pobierania opłat w tym zakresie, • prowadzenie spraw związanych z ekshumacją zwłok;
 5. obsługa strefy płatnego parkowania w tym nadzór nad eksploatacją parkomatów, pobierania opłat za parkowanie w strefie, windykacja należności z tytułu wystawionych mandatów.