Drodzy Mieszkańcy,

Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy 2022, który stanowi podsumowanie naszej pracy i dokonań w minionym roku.

 

Zgodnie z noweliza-cją ustawy o samorządzie gminnym z roku 2018, wszystkie samorządy zobligowane są do przedsta-wienia takowego raportu Radzie Miejskiej oraz Mieszkańcom. Niniejszy dokument jest już czwar-tym raportem przygotowanym zgodnie z wyma-ganiami ustawy o samorządzie gminnym. Raporty z poprzednich lat oraz podsumowanie roku 2022 znajdziecie Państwo również w wersji online na stronie Gminy, co mam nadzieję, pozwoli Pań-stwu w przystępny sposób zapoznać się z podej-mowanymi przez nas działaniami.


Rok 2022 był bardzo ciężkim okresem, pełnym wyzwań i trudnych decyzji. Nadal trwająca pandemia COVID-19, nowa rzeczywistość na scenie międzynarodowej spowodowana działaniami wojennymi w Ukrainie, napływ uchodźców i świadomość ludzkich dramatów rozgrywających się tuż przy naszej granicy. Na to wszystko nałożyła się niezwykle trudna sytuacja gospodarcza w naszym kraju, wynika-jąca z szalejącej inflacji i rosnących cen. Wszystko to spowodowało, że wiele zaplanowanych działań stanęło pod znakiem zapytania i wymagało elastyczności oraz podejmowania niekiedy bardzo trud-nych decyzji. Mimo wszystko staraliśmy się, aby inwestycje i działania ujęte w budżecie 2022, zreali-zowane zostały zgodnie z planem. Niesprzyjające okoliczności oraz szereg zadań dodatkowych, którym musieliśmy sprostać jako samorząd, nie przeszkodziły w realizacji planowanych działań, a był to rok ważnych inwestycji dla całej Gminy.


W Raporcie o stanie gminy za 2022r. znajdziecie Państwo informacje na temat inicjatyw i projektów, które realizowaliśmy w minionym roku w takich obszarach jak m.in. oświata, infrastruktura, gospo-darka, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, sport czy kultura. Jestem przekonany, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników urzędu i jednostek podle-głych, Radnych, Sołtysów, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, jako samorząd, ale przede wszystkim wspólnota zdaliśmy ten trudny egzamin wzorowo i możemy być dumni z naszych osiągnięć.

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Cały raport w pdf