Sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z dnia 2014.03.12). W oparciu o nią, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła w dniu 27.03.2014 r. Uchwałę nr XLII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, która wedle zapisów ustawy o funduszu sołeckim jest bezterminowa (art. 2 ust. 3 ). Oznacza to, że podjęta w 2014 r. uchwała wyrażająca zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego była podstawą do jego utworzenia nie tylko w 2015 r., ale i w latach następnych.

W obecnym systemie prawnym sołectwa w Polsce nie mają osobowości prawnej, nie mogą prowadzić samodzielnej gospodarki finansowej odrębnej od budżetu gminy i nie mogą mieć swoich własnych odrębnych budżetów. Zatem wszystko co w tym zakresie robią sołectwa musi się odbywać w ramach budżetu gminy. Wynika z tego, że funkcjonowanie funduszu sołeckiego jako części budżetu gminy, rządzi się takimi samymi zasadami wydatkowania jak budżet gminy, który należy do finansów publicznych. Kwota funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo jest różna w każdym roku i rośnie. Zależy to m.in. od dochodów bieżących gminy w danym roku, liczby mieszkańców gminy i liczby mieszkańców sołectwa, a są to dane zmienne.

Kwota taka jest przeliczana na podstawie wzoru zgodnie z art. 3 obowiązującej ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z dnia 2014.03.12). W ten sam sposób przeliczany jest fundusz dla 5 osiedli jakie funkcjonują na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Wysokość funduszy przez ostatnie cztery lata kształtowała się następująco:

W 2022 r. na fundusz sołecki ogółem przeznaczono kwotę 1 496 497,68 zł. Skorzystało z niego 39 sołectw, które zrealizowały zadania na łączną kwotę 1 318 335,72 zł tj. w 88,09%.

W ramach funduszu zaplanowane i zrealizowane zostały zadania związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Estetyczne utrzymanie terenów zielonych, stanowiących wizytówkę sołectwa należy do zadań priorytetowych gdyż kojarzą się one przede wszystkim z rekreacją i wypoczynkiem. Wszystkie zabiegi na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa, ale i całej gminy, dlatego podpisane zostały umowy zarówno z osobami fizycznymi, jak i z firmą na koszenie terenów zielonych. Wykonano także nasadzenia na terenach zielonych m.in. w Mokronosie Dolnym, Jurczycach, Stoszycach, przygotowano teren zielony przy ul. Bocznej w Gniechowicach pod zagospodarowanie i montaż małej architektury.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych, zakupione zostały traktorki oraz kosiarki, kosy, a także inne narzędzia przeznaczone do pielęgnacji zieleni m.in. dla sołectw: Wojtkowice-Krobielowice, Zybiszów, Mokronos Górny, Pełcznica, Sadków, Kilianów, Jurczyce, które używane były przez osoby wskazane do koszenia terenów zielonych w sołectwach. W roku 2022 sześciokrotnie wykonano odkomarzanie terenów wskazanych przez sołtysów z Krzeptowa i Stoszyc, zainstalowano również czujnik jakości powietrza w sołectwie Sadków.

W ramach dbałości o ład przestrzenny i estetykę odremontowano altanki w Kilianowie i Cesarzowicach, podpisano umowy z osobami fizycznymi na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, opróżniano kosze na śmieci w sołectwach Smolec Centrum, Zatorze i Osiedle Leśne, utrzymywano czystość w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór, uporządkowano pobocze ul. Ogrodowej w Smolcu Zatorze, zamiatano mechanicznie drogi w sołectwie Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Jurczyc oraz podpisano umowę z ZGK sp. z o.o. na wywóz śmieci ze świetlic wiejskich.

Tereny zielone to jednak nie tylko parki, skwery i zieleńce ale również place zabaw i boiska sportowe. Staraniem Sołtysa i mieszkańców Sadkowa, uporządkowano plac zabaw przy ul. Kościelnej. Poprawiono jego funkcjonalność poprzez wytyczenie ścieżek, przestawiono urządzenia zgodnie z wymogami norm PN-EN 1176:2009, wykonano cięcia korekcyjne substancji zielonej wokół placu. Plac zabaw stał się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym przez najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg publicznych, w miejscowości Gniechowice zamontowany został radarowy solarny wyświetlacz prędkości pojazdów Evolis (z akumulatorami – 22Ah) do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości pojazdów. W ramach zadania wykonany został także projekt zmiany organizacji ruchu wraz z niezbędnymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami. W miejscowości Sadków na ul. Sadowej zamontowano próg zwalniający o wymiarach 940 x 4890 x 70mm wraz z oznakowaniem pionowym składającym się ze znaków A-11+B-33+T-1 na słupku Zn fi 60,3 mm.

Poprawa bezpieczeństwa wiąże się nie tylko z ruchem drogowym. W sołectwach Sośnica-Różaniec-Sadkówek i Ka- mionna wykonano ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandali, a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów i rozjeżdżaniem nawierzchni boiska sportowego.


W budżecie funduszu sołeckiego na rok 2022 nie za- brakło zadań związanych z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez okolicznościowych na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach nie tylko zakup sprzętu do przygotowywania potraw czy odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności, ale również montaż i konserwację klimatyzacji na świetlicach, które nie tylko chłodzą w upalne dni, ale również zapewniają efektywne ogrzewanie w sezonie zimowym. Zrealizowano w związku z tym zlecenia montażu i dostawy takich urządzeń w Kilianowie i Kozłowie, zakupiono dwa zestawy klimatyzatorów dla Sokolnik oraz wykonano serwis jednostek w Gądowie i Pełcznicy. Celem doposażenia, zakupiono także nowy sprzęt kuchenny i świetlicowy.

Już na początku roku podpisano umowy z osobami fizycznymi na utrzymanie czystości w świetlicach wiejskich w sołectwach Gądów, Gniechowice, Górzyce, Kamionna, Kębłowice, Małkowice, Pietrzykowice, Smolec (Osiedle, Centrum, Zatorze), Sośnica, Zachowice

Spotkania mieszkańców, warsztaty, wspólne porządkowanie sołectw czy zebrania wiejskie sprzyjają budo- waniu więzi między mieszkańcami. Konieczne jest powiadomienie zainteresowanych o organizacji danego przedsięwzięcia na terenie sołectwa poprzez m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy stronach internetowych informacji dotyczących sołectwa.

W tym celu zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz wykupiono domeny, na których prowadzone były strony internetowe sołectw. Kultywowanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodami m.in. dożynek, Wigilii, świąt wielkanocnych, niejednokrotnie połączone z degustacją potraw regionalnych oraz organizowanie imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka), ma na celu m. in. zintegrowanie społeczności czy pobudzanie aktywności obywatelskiej. Kwota jaką sołectwa wydały na ich organizacje to 264 123,34 zł – 20,03% z całości wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Również tutaj podpisano umowy z osobami fizycznymi i firmami na oprawę muzyczną i animacje dla dzieci w sołectwach Gądów- Jaszkotle, Kębłowice, Sośnica-Różaniec-Sadkówek, Smolec Zatorze, Zachowice-Stradów, zamówiono zamki dmuchane na potrzeby 29 sołectw, opłacono faktury za zakup żywności na potrzeby wytwarzania i degustacji potraw regionalnych dla 33 sołectw. W sołectwach zorganizowano dożynki, dzień dziecka, warsztaty florystyczne, wiosenne, jesienne i świąteczne, spotkania z Mikołajem.

Wzorem roku poprzedniego dofinansowana została Ochotnicza Straż Pożarna ze Smolca, dla której zakupiono: drabinę nasadkową 4 elementową, defibrylator AED wraz z niezbędnym osprzętem, zestaw elektronarzędzi, zestaw PSP-R1 w plecaku, zestaw do stabilizacji, odzież bojową oraz paliwo do agregatu prądotwórczego. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do różnorodnego rodzaju sprzętu i wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.


Fundusz sołecki 2022 r.: Plan – 1 469 497,68 zł; Wykonanie – 1 318 335,72 zł

W Kątach Wrocławskich istnieje 5 osiedli, dla których wyodrębniono w budżecie gminnym fundusz osiedlowy wyliczony na tych samych zasadach co fundusz sołecki. Łączna kwota przyznanych w 2022 r. na ten cel środków to 339 533,20 zł.


Fundusz osiedlowy 2021 r.: Plan – 339 533,20 zł; Wykonanie – 229 110,48 zł

Osiedla wykorzystały przyznane fundusze w sposób zbliżony do sołectw. Sporą część środków przeznaczono na pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych. Wykonano nasadzenia roślin na terenie zielonym ul. 1-Maja przy placu zabaw, na rondzie przy ul. Makowej, na ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich, uporządkowano teren stawu przy ul. Makowej na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Celem zwiększenia atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej, doposażono w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw na ul. Grunwaldzkiej i Grabowej w Kątach Wrocławskich. Przestawiono ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej otwierając jednocześnie przejście pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Radłową w Kątach Wrocławskich co zaowocowało także poprawą funkcjonalności placu zabaw i terenu zielonego. Zadbano również o walory estetyczne na osiedlu nr 2 poprzez podpisanie umowy na porządkowanie placu zabaw przy ul. 1-Maja.

Poprawa bezpieczeństwa w Kątach Wrocławskich znalazła odzwierciedlenie w przeznaczeniu środków osiedlowych na opłacanie faktur z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do obsługi monitoringu wizyjnego dla Osiedla nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich, co jest następstwem zamontowanych w latach poprzednich kamer. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz okoliczności powstania szkód.

Ze środków Osiedla nr 3 odremontowano kapliczkę przy ul. Spacerowej, a Osiedle nr 2 zafundowało tablicę pamiątkową upamiętniającą postać Bronisława Rutkowskiego pierwszego lekarza w Kątach Wrocławskich po II wojnie światowej.

Stałym punktem realizowanym ze środków osiedlowych, stały się letnie kina plenerowe organizowane na terenie zielonym przy ul. Makowej na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich. Filmy wyświetlane pod gołym niebem, gdzie widzowie siedzą najczęściej na leżakach lub kocach zyskują coraz większą popularność. Cyklicznym wydarzeniem stała się również organizacja rozgrywek piłki siatkowej plażowej na Osiedlu nr 1. Na uczestników zawsze czeka odpowiednio zadbana nawierzchnia, jak również wiele dodatkowych atrakcji.

Podobnie jak w sołectwach, również w samych Kątach Wrocławskich na osiedlach organizowane były spotkania integracyjne. Nie zabrakło tu cyklicznej imprezy integrującej mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną czy tradycyjnych już „Klasyków” organizowanych m.in. przez Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich.

W ramach aktywizacji mieszkańców oraz promowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej przeprowadzony został cykl szkoleń samoobrony dla mieszkańców w oparciu o techniki kickboxingu i Muay Thai (tajski boks), zorganizowano zajęcia sportowo-ruchowo-taneczne w ramach pikniku sportowego, które obejmowały m.in. turniej gry w boule, przeciąganie liny, łucznictwo, wyścigi w różnej formie, narty, tańce integracyjne i inne.

Staraniem m.in Przewodniczącego Osiedla nr 5 oraz mieszkańców, którzy uchwałą zebrania osiedlowego zdecydowali o przeznaczeniu funduszy na ten cel, rozpoczęto prace nad utworzeniem placu zabaw dla psów, który zlokalizowany jest w Kątach Wrocławskich za cmentarzem. W roku 2022 wytyczono i ogrodzono teren pod tę inwestycję, a w roku 2023 planuje się ego doposażenie w urządzenia, które umożliwią naszym czworonożnym przyjaciołom rozwój ich umiejętności społecznych, ruchowych oraz pozwolą wyszaleć się bez obaw, że będą komuś przeszkadzać.

Podobnie jak w sołectwach, również w samych Ką- tach Wrocławskich na osiedlach organizowane były spotkania integracyjne. Nie zabrakło tu cyklicznej imprezy integrującej mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną czy tradycyjnych już „Klasyków” organizowanych m.in. przez Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich.

W ramach aktywizacji mieszkańców oraz promowa- nia zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej przeprowadzony został cykl szkoleń samoobrony dla mieszkańców w oparciu o techniki kickboxingu i Muay Thai (tajski boks), zorganizowano zajęcia sportowo-ruchowo-taneczne w ramach pikniku sportowego, które obejmowały m.in. turniej gry w boule, przeciąganie liny, łucznictwo, wyścigi w różnej formie, narty, tańce integracyjne i inne.

Staraniem m.in Przewodniczącego Osiedla nr 5 oraz mieszkańców, którzy uchwałą zebrania osiedlowego zdecy- dowali o przeznaczeniu funduszy na ten cel, rozpoczęto prace nad utworzeniem placu zabaw dla psów, który zlokalizowany jest w Kątach Wrocławskich za cmentarzem. W roku 2022 wytyczono i ogrodzono teren pod tę inwestycję, a w roku 2023 planuje się jego doposażenie w urządzenia, które umożliwią naszym czworonożnym przyjaciołom rozwój ich umiejętności społecznych, ruchowych oraz pozwolą wyszaleć się bez obaw, że będą komuś przeszkadzać.

Środki zarówno z funduszu sołeckiego, jak i osiedlowego wydatkowane były w sposób przemy- ślany i planowy. Duża część funduszy przeznaczona została na utrzymanie porządku, koszenie, nasadzenia i utrzymanie substancji zielonej w poszczególnych miejscowościach. To właśnie te zabiegi podnoszą atrakcyjność sołectw i miasta, tworząc swego rodzaju wizytówki poszczególnych miejscowości oraz Gminy, a także świadczą o aktywności mieszkańców na tym terenie. Łączna kwota do wydatkowania w 2022 r. wynosiła 2 148 030,88 zł z czego wykorzystano 1 547 446,20 zł a to oznacza, że budżet sołecki i osiedlowy w 2022 r. wykonano w 72,04%.

DOTACJE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I ORGANIZACJI NON-PROFIT

Istotną funkcję w życiu społecznym pełnią zabytki, integrują i budują poczucie tożsamości regionalnej, a kształtowanie przestrzeni poprzez dbanie o dziedzictwo kulturowe ma wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zabytkiem może być ruchomość albo nieruchomość, spełniająca określone warunki. Przede wszystkim musi być to dzieło człowieka, bądź rzecz związana z jego działalnością, która stanowi świadectwo minionych czasów (epoki) albo konkretnego zdarzenia. Warunkiem uznania za zabytek jest posiadanie choć jednej z trzech wartości: historycznej, artystycznej lub naukowej, dzięki której zachowanie tego obiektu dla przyszłych pokoleń leży w interesie społecznym. Dbałość o zabytki, niezależnie od ich stanu własnościowego, leży w interesie Władz i mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Celem udzielanych przez Gminę Kąty Wrocławskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest przeprowadzenie prac, które wyeksponują wartości zabytkowe oraz powstrzymają degradację zabytku. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ratowanie zabytków w 2022 r. wynosiła 269 700,00 zł. z czego wykorzystano całość w 100%.

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano 3 umowy dotacji na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

 1. Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Konserwacja techniczna ołtarza głównego oraz konserwacja techniczna ołtarza bocznego „Ukrzyżowania” w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła”.

  Zakres rzeczowy obejmował m. in.: przeprowadzenie pełnego postępowania konserwatorskiego, które przywróci obiektom ich pierwotne walory techniczne i estetyczne. Prace mają na celu zatrzymanie procesu degradacji ołtarzy poprzez m.in. wzmocnienie poszczególnych elementów i stabilizację osłabionych konstrukcji, impregnację strukturalną drewna, dezynfekcję, usunięcie zabrudzeń, przemalowań, wtórnych nawarstwień i wadliwych napraw, uzupełnienie ubytków podłoża wraz z rekonstrukcją brakujących fragmentów dekoracji snycerskiej. Konserwacja obrazu ołtarzowego objęła m. in. oczyszczenie z warstw brudu oraz pożółkłego i miejscami „oślepłego” werniksu, usunięcie zaplamień, wykonanie zabiegu „prasowania” oraz ewentualnego dublowania osłabionego, miejscami pofałdowanego płótna obrazu, wzmocnienie krosna obrazu. Konserwacja techniczna barokowych rzeźb. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 117 900,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.
 2. Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Smolcu na realizację zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzewczej, nagłośnieniowej w kościele oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła".
  Zakres rzeczowy obejmował: modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzewczej, nagłośnieniowej oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła. Modernizacja instalacji elektrycznej zwiększyła bezpieczeństwo przeciw-pożarowe kościoła, modernizacja instalacji oświetleniowej umożliwiła odpowiednie doświetlenie wnętrz i dostosowanie opraw do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 50 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.
 3. Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Filomeny w Gniechowicach na realizację zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie barokowej ambony oraz prace konserwatorsko-restauratorskie chrzcielnicy w kościele Św. Filomeny”.
  Zakres rzeczowy obejmował m. in.: przeprowadzenie pełnego postępowania konserwatorskiego, które przywróciło obiektom ich pierwotne walory techniczne i estetyczne. Prace miały na celu zatrzymanie procesu degradacji, w szczególności wzmocnienie struktury drewna oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki polichromii i warstw pozłotniczych. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Gmina Kąty Wrocławskie wpierała lokalną społeczność poprzez:

 • ogłoszenie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań ujętych w § 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w wysokości; 
 • ogłoszenie dwóch naborów wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - zgodnie z Uchwałą nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości;
 • dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. MAŁEGO GRANTU - zgodnie z art. 19a Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w wysokości;
 • dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. INICJATYWY LOKALNEJ - zgodnie z art. 19c Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości.

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ogłoszono 2 nabory ofert, w których 19 podmiotów otrzymało dotacje na realizację 19 zadań publicznych w łącznej wysokości 870.000,00 zł.

Ogłoszono otwarty konkursy ofert, w ramach którego przyjęto do realizacji 9 projektów. Udzielono dotacji w łącznej wysokości 147.000,00 zł.

Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza możliwość zlecania zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Udzielono dotacji dla organizacji NON-PROFIT na realizację 17 zadań publicznych w ramach małych grantów w łącznej wysokości 100.200,00 zł.

W ramach wsparcia sportu w Gminie2022 r., realizowano zadania sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, football amerykański, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, walki narzędziem orężnym, zapasy, judo, taekwondo, karate, biegi, wędkarstwo.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. W ramach tego trybu udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie na realizację 8 zadań publicznych w łącznej wysokości 32.165,99 zł. W 2022 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:

 1. Nasza flaga”- wsparcie finansowe w wysokości 2 464,80 zł. Celem projektu było podkreślenie przynależności do Ojczyzny, pokazanie przywiązania i szacunku do Polski, budowanie po- czucia wspólnoty wśród mieszkańców Skałki oraz podtrzymywanie tożsamości narodowej. 
 2. „Rodzinny festyn parafialny z historią w tle”- wsparcie finansowe w wysokości 1 300,00 zł. Celem zadania było wsparcie mniejszości narodowych przybyłych z Ukrainy oraz integracja mieszkańców poprzez udział w rywalizacjach sportowych, konkursach i spacerze historycznym. Inicjatywa mieszkańców wsi Smolec. 
 3. „Z Pawłowa do Smolca ocalić od zapomnienia - Ciągle widzę ich twarz”- wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł. Celem zadania było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych. 
 4. „Wykręć sobie zdrowie” - wsparcie finansowe w wysokości 3.500,00 zł. Celem projektu była interaktywna rozrywka, dzięki której dzieci zostały zachęcane do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania.
 5. „Stworzenie miejsca rekreacji i relaksu dla mieszkańców Gniechowic"- wsparcie finansowe w wysokości 6.151,19 zł. Celem zadania było uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy ul. Bocznej w Gniechowicach oraz poprawa estetyki wsi.
 6. „Transport kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sadkowie” - wsparcie finansowe w wysokości 1.700,00 zł. Celem zadania było umożliwienie zawodnikom piłkarskim bezpiecznego korzystania z szatni podczas organizowanego meczu. 
 7. „Sadków był Naszym Rajem. Wspomnienia rodziny von Rothkirch” - wsparcie finansowe w wysokości 3.550,00 zł. Celem projektu było pobudzanie mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie do pogłębiania wiedzy o lokalnej historii.
 8. „Doposażenie Sali do terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kątach Wrocławskich”- wsparcie finansowe w wysokości 6.700,00 zł. Celem zadania jest poprawa zdolności psychoruchowych dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie.

We współpracy z organizacjami NON-PROFIT oraz mieszkańcami gminy zrealizowano łącznie 53 projekty dotyczące 7 sfer zadań publicznych, udzielając przy tym wsparcia finansowego w wysokości 1.149.365,99 zł.

Wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie na przestrzeni lat 2020- 2022 w ramach realizacji zadań publicznych:

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendia lub nagrody dla trene- rów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek. Gmina Kąty Wrocławskie chcąc wspierać mieszkańców uzyskujących wysokie wyniki sportowe przyznaje stypendia i nagrody sportowe na podstawie Uchwały nr XXI/288/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą NR XXVIII/426/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/288/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 1. STYPENDIA SPORTOWE Udzielono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w łącznej kwocie 197.000,00 zł. Stypendia przyznane zostały w następujących dyscyplinach sportowych: zapasy, judo, tenis ziemny, badminton, taekwondo, karate, ju-jitsu, taniec, pływanie, snowboard, strzelectwo, piłka ręczna, koszykówka, football amerykański, kolarstwo.
 2. NAGRODY SPORTOWE Przyznano jednorazowe nagrody za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 3 100,00 zł. Nagrody w wysokości 1 500,00 zł przyznano 3 trenerom za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników w dyscyplinie zapasy i karate. Nagrody w wysokości 1 600,00 zł przyznano 2 zawodnikom za zdobycie srebrnego medalu w dyscyplinie pływanie oraz za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Świata w taekwondo.

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Projekty złożone w konkursach w 2022 r., wybrane do dofinansowania.

Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych: