Dochody Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022 wykonane zostały w kwocie 217 724 591,85 zł, co stanowi 100,07 % planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 213 086 365,33 zł, a dochody majątkowe w wysokości 4 638 226,52 zł.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 213 086 365,33 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 213 448 633,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie

Dochody bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

Subwencja ogólna 27 205 012,00 zł:

 • subwencja oświatowa 26 652 347,00 zł,
 • uzupełnienie subwencji 552 665,00 zł.


Dotacje i dochody celowe


Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia, znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 53 595 237,33 zł, z kolei zrealizowane zostały na poziomie 50 634 651,50 zł, co stanowi 94,48% realizacji planu, przy czym:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010 i 2060) wyniosły 23 473 792,15 zł;
 • dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) wyniosły 12 000,00 zł;
 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§2030 i 2040) wyniosły 2 318 513,26 zł;
 • dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, 2320, 2710) wyniosły 1 531 644,99 zł;
 • dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1 371 158,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 371 158,05 zł); 
 • pozostałe dochody o charakterze celowym (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2530) wyniosły 21 967 543,05 zł.


Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

 • Rodzina – 21 397 015,35 zł;
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 140 589,53 zł;
 • Pomoc społeczna – 6 964 865,69 zł;
 • Oświata i wychowanie – 3 390 976,36 zł.


Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 638 226,52 zł, tj. w 112,61% w stosunku do planu wynoszącego 4 118 710,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela:

Dochody majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021 


Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 953 223,63 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu, przy czym:

 • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (lokal mieszkalny nr 5 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 94; lokal mieszkalny nr 1 w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71; lokal mieszkalny nr 4 w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25; dz. nr 156 w Bogdaszowicach, dz. nr 1/6 i 1/7 w Kątach Wrocławskich; działka zabudowana 3/4 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja; lokal mieszkalny nr 7 w Smolcu przy ul. Lipowej 2; dz. nr 3/8 w Kątach Wrocławskich; dz. nr 14/14 w Kątach Wrocławskich - §0770) wyniosły 843 347,87 zł;
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 108 925,76 zł;
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (§0870) 950,00 zł

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 843 678,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 409 971,01 zł, co stanowi 167,12% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

 • Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 544 192,32 zł;
 • Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 500 000,00 zł;
 • Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 200 000,00 zł;
 • Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach działu Transport i łączność – 64 368,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 275 031,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 275 031,88 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

 • wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 275 031,88 zł.

Wydatki ogółem

Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w przepisach ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej gminy lub w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 224 447 709,39 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 90,45% planu, który wyniósł 248 145 475,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 181 207 188,24 zł, tj. w 89,51% w stosunku do planu po zmianach, który wyniósł 202 450 799,00 zł. Realizację wydatków na przestrzeni lat 2020-2022 przedstawia poniższy wykres:

Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują m.in. obsługę długu, koszty bieżącego utrzymania, zakup usług pozostałych oraz wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi i odpisami na fundusze. W znaczącej części są to również koszty funkcjonowania oświaty, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in. dowozy dzieci do szkół, ogrzewanie szkół i przedszkoli, remonty budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej, opłaty, składki i inne należności ponoszone przez jednostki budżetowe w imieniu gminy). Gmina też od kilku lat realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz osiedlowego. Osobną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych z pomocy społecznej. Wśród wydatków bieżących należy także wyróżnić m.in. dotacje udzielane z budżetu gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na obsługę długu gminy. Gmina corocznie wydaje znaczne środki na dotacje w różnych formach.

Dotacje, pomoc finansowa oraz rzeczowa dla innych JST:

Gmina Wrocław otrzymała dotację na zbiorowy transport pomiędzy gminami. W 2022 roku na ten cel przekazano kwotę 2 412 170,63 zł.

 • Powiat średzki otrzymał dotacje na realizacje działań utworzenia i funkcjonowania do
  końca roku 2022 linii komunikacyjnej nr P9 na trasie Rakoszyce-Sobkowice-Kąty Wrocławskie w kwocie 4 964,00 zł.
 • Przekazano pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach” w
  kwocie 122 979,34 zł.
 • Udzielono dofinansowanie dla Urzędu Marszałkowskiego dla zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka” w kwocie 400 000,00 zł., oraz dla zadania „eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w Katach Wrocławskich” w kwocie 1 230,00
  zł.
 • Przekazano pomoc finansowe dla DSDiK dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie” w kwocie 10 000,00 zł.
 • Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w kwocie 101 040,00 zł na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej, 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

W 2022 roku przekazano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 11 455 000,99 zł, w tym na dzieci przedszkolne 7 891 461,44 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, a także innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin zapłacono 2 241 441,65 zł dla:

Na dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców przekazano kwotę w wysokości 1 117 148,00 zł, w tym 929 148,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportowej. Młodzież najbardziej utalentowana i rozwijająca pasje sportowe jest wspierana finansowo w postaci comiesięcznych stypendiów sportowych. W roku minionym na ten cel została przekazana kwota 200 100,00 zł. Na prace konserwacyjne, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w formie dotacji wydatkowano 267 900,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 240 521,15 zł, tj. w 94,63% w stosunku do planu po zmianach, który wyniósł 45 694 676,93 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,27 % wydatków ogółem. Rada Miejska ustalając programy gospodarcze gminy przyjmuje do realizacji nie tylko te inwestycje, które są niezbędne w prawidłowym jej funkcjonowaniu, i które z upływem czasu przyniosą korzyści, ale też te, które poprawiają codzienne życie mieszkańców oraz służą rozwojowi kulturalnemu oraz sportowemu. Szereg prowadzonych inwestycji skierowanych jest zarówno do seniorów, jak też dzieci i młodzieży. Znaczny nacisk w naszej gminie stawia się na inwestycje oświatowe poprzez budowę nowych szkół i przedszkoli oraz modernizację już istniejących obiektów, a także rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej. Również poprawa bezpieczeństwa, a także budowa i modernizacja dróg jest priorytetem w nakładach inwestycyjnych.

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 70 052 449,87 zł, co stanowi 173,80% planu, w tym:

 • kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
 • spłata udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł;
 • niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 941 519,25 zł;
 • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 47 990 930,62 zł.

Rozchody

Rozchody w 2022 r. zrealizowano w łącznej kwocie 9 727 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

 • Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 664 312,00 zł;
 • Udzielone pożyczki – 63 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie

Dług na koniec 2021 roku wyniósł 70 596 320 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów 68 000 000 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW 2 596 320 zł.