W Gminie Kąty Wrocławskie funkcjonują następujące placówki publiczne: żłobek, 4 przedszkola, w tym dwa w zespole szkolno-przedszkolnym, 6 szkół podstawowych, w tym dwie w zespole szkolno-przedszkolnym oraz placówki niepubliczne: 7 żłobków, klub dziecięcy, 9 przedszkoli, punkt przedszkolny, 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych jest jednostką obsługującą placówki oświatowe Gminy Kąty Wrocławskie. ZOJO realizuje zadania Gminy w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych. Jednostkami obsługiwanymi są:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich,
 • Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Małkowicach,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu,
 • Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich,
 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich,
 • Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich. 

W roku 2022 wydatki na gminne placówki oświatowe wynosiły 51 342 389,62 zł, a na gminny żłobek 1 356 828,58 zł. W 2022 r. z budżetu gminy wypłacono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe oraz niepubliczne żłobki działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz zwrócono koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin w łącznej wysokości 13 692 858,64 zł.

Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa w 2022r. wynosiła 26 375 814,00 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 2%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 55 717 126,67 zł. Wykonane wydatki bieżące 52 127 613,56 zł oraz 1 100 775,38 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 104 400,00 zł. Wykonane wydatki na ten cel wynoszą 78 807,43 zł.

DZIAŁ – 855 RODZINA

W celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano na rok 2022 kwotę 1 400 800,00 zł. Plan został wykonany w 96,86%.

W Gminie Kąty Wrocławskie w systemie oświaty znajduje się 3792 dzieci i uczniów, w tym 205 uchodźców z Ukrainy. W roku 2022 w gminnych szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2 905 uczniów (w szkołach uczy się 189 dzieci więcej w porównaniu z rokiem 2021) w 135 oddziałach szkolnych. Średnia liczebność w oddziałach szkolnych wynosiła 21,5 uczniów. Liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym to 887. W gminnych placówkach przedszkolnych funkcjonuje 37 oddziałów. W gminnym żłobku zorganizowano opiekę dla 50 dzieci.

W roku 2022 uczniowie z Ukrainy mogli kontynuować naukę w systemie polskim w oddziałach ogólnodostępnych lub w oddziałach przygotowawczych. W Gminie Kąty Wrocławskie podjęto decyzję o utworzeniu sześciu międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych:

 • dla uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Gniechowicach i Szkole Podstawowej w Małkowicach,
 • dla uczniów klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Sadkowie,
 • dla uczniów klas 7-8 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Smolcu.

Oddziały przygotowawcze rozpoczęły pracę od 4 kwietnia 2022 roku. Ukraińscy uchodźcy korzystali z edukacji na równych prawach z polskimi dziećmi i młodzieżą.

W roku 2022 realizowany był ministerialny program „Laboratorium Przyszłości”. W programie udział wzięły wszystkie gminne szkoły podstawowe. Szkoły dokonały zakupów innowacyjnych pomocy dydaktycznych na kwotę 789 100,00 zł.

Każda szkoła została wyposażona między innymi w taki sprzęt, jak drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Etaty nauczycieli według stopni awansu na dzień 31.12.2022 r.

Od 1 września 2022 roku, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, została wzmocniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W szkołach zostali zatrudnieni pedagodzy specjalni. W Gminie Kąty Wrocławskie w placówkach publicznych zatrudniono pedagogów specjalnych w wymiarze 5 etatów.

Placówki oświatowe

Żłobek

Osiągnięcia uczniów

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty na terenie gminy przystąpiło 348 uczniów. Średnie wyniki uczniów z gminy Kąty Wrocławskie są wyższe niż średnie wyniki województwa dolnośląskiego i średnie krajowe.

169 uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub osiągnęli wysokie miejsca w zawodach sportowych, otrzymało z budżetu gminy stypendium. Łącznie na stypendia w nauce lub osiągnięcia sportowe przeznaczono 23 200,00 zł.

Ważnym elementem procesu edukacyjnego jest wszechstronny rozwój uczniów, przynoszący efekt w postaci wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W roku 2022 pięciu uczniów gminnych szkół podstawowych zostało laureatem wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak, a sześciu uczniów uzyskało tytuł finalisty tego konkursu. Wśród uczniów gminnych placówek są laureacie takich konkursów jak:

 • XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów,
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej,
 • IX Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii",
 • Ogólnopolska Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • Lust ouf Lesen,
 • Zawody algorytmiczne CMI.

Uczniowie gminnych szkół osiągają wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym, odnoszą sukcesy na zawodach powiatowych oraz wojewódzkich.

Gminne placówki oświatowe rozwijają się bardzo dynamicznie. Każda placówka dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W szkołach i przedszkolach realizowane są różne projekty, programy, które promują uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję szacunku dla siebie i innych. Podejmowane są także działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, co zapewnia uczniom i pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Rozpoznawane są także potrzeby w zakresie opieki nad uczniami i zapewnione są formy pomocy. W placówkach edukacyjnych zapewniana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W roku 2022 placówki edukacyjne we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,stowarzyszeniami, fundacjami uczestniczyły w programach między innymi: ekologicznych, prozdrowotnych, obywatelskich. Pięć szkół z terenu gminy uczestniczy w projekcie „Przyjazna szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Wszystkie gminne szkoły uczestniczą w Programie dla szkół, którego głównym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Na terenie gminy, we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu, realizowany był program „Umiem pływać” i program „Płynę dalej.

Gmina Kąty Wrocławskie podpisała porozumienie z firmą DirectMedic w zakresie obsługi świadczeń stomatologicznych w Dentobusie. W roku 2022 z bezpłatnych badań kontrolnych skorzystało 711 dzieci i uczniów gminnych placówek oświatowych.

Informacja o wykonaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2022 rok

W 2022 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe na wypłatę dotacji na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe, działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w łącznej wysokości 9 553 784,85 zł, w tym:

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych w 2022 r.

Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 2.098.900 zł, a wykonano w kwocie 2 069 520 zł, co stanowi 98,60 % wykonania planu finansowego, w tym:

W 2022 r. zaplanowano środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz korzystające z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w łącznej wysokości 2 292 600 zł.