WODA – ujmowanie, uzdatnianie oraz dystrybucja

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie i oczyszczenie ścieków realizuje na terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ślęża w Gniechowicach. Mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy posiadają możliwość korzystania z sieci wodociągowej poprzez wykonywanie przyłączy do sieci.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich jako przedsiębiorstwo przesyłowe oraz operator usługi kluczowej na terenie gminy ujmuje wodę dla mieszkańców z 17 studni głębinowych o charakterze trzeciorzędowym.

Dystrybucja wody realizowana jest z wykorzystaniem 6 stacji uzdatniania wody (SUW), które zlokalizowane są na obszarach ochrony bezpośredniej ujęć wody w miejscowościach:

 • Kąty Wrocławskie
 • Pietrzykowice
 • Smolec
 • Sadków
 • Gniechowice
 • Kębłowice

Długość sieci wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich wynosi 260 km. Sieci dostarczają wodę do 44 miejscowości gminnych. Dla miejscowości zlokalizowanych w obszarach najbardziej odległych, a także dla utrzymania ciągłości dostaw w sytuacjach awaryjnych woda na terenie gminy Kąty Wrocławskie zabezpieczona jest poprzez umowy zawarte z operatorami w gminach sąsiednich:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ślęża Gniechowice.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach.
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

W 2022 roku sprzedaż wody wyniosła 1 787 631 m3, w tym:

 • ujęcia własne 1 680 598 m3
 • zakup wody 107 033 m3


Wyk. Sprzedaż wody z podziałem na źródła jej pozyskiwania w latach 2020-2022


Wyk. Sprzedaż wody z podziałem na grupy taryfowe odbiorców w latach 2020-2022

Spółka w minionym roku kontynuowała realizację polityki ograniczania strat wody głównie poprzez stały system bilansowania wody oraz odpowiednie hydrauliczne sterowanie siecią wodociągową. Pozwoliło to na uzyskanie niskiego 6% stosunku wody wtłaczanej do sieci względem wody sprzedawanej.Wyk. Straty wody w latach 2013-2022

W roku 2022 z nowymi odbiorcami wody zawarto 335 umów o zaopatrzeniu w wodę.

ZGK SP. z o.o. na 31.12.2022 roku posiada łącznie 9 881 umów, w tym:

 • 2964 umów na zaopatrzenie w wodę,
 • 25 umów na odprowadzenie ścieków,
 • 6892 umowy na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków.

Rozliczanie wszystkich odbiorców usług z zakresu dostawy wody oraz odbioru ścieków realizowane jest w 100% za pośrednictwem wodomierzy zdalnych.

W roku 2022 na terenie miasta Kąty Wrocławskie przybyło 0,3 km sieci wodociągowych oraz 85 szt. przyłączy wodociągowych, natomiast na terenach pozamiejskich 12,6 km sieci oraz 250 przyłączy do sieci wodociągowej.

Sieci wodociągowe w latach 2020-2022

Przyłącza wodociągowe w latach 2020-2022

Zadania inwestycyjne z zakresu dostawy wody realizowane w 2022 r.

W ramach działań inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę Spółka w 2022 roku realizowała za- dania inwestycyjne na kwotę 1 959 080,66 zł netto

Główne zadania realizowane w 2022r. z zakresu wodocią-gów:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smolec - w 2022r. zakończono prace związane z rozbudową SUW Smolec do wydajności 80 m3/h. Zadanie przewidziane było do realizacji na lata 2021-2022, w ramach prac na miejscu starego obiektu powstała nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m3/h. Poprzedni obiekt funkcjonujący na tym terenie od lat 90 posiadał wydajność 25 m3/h. Powstał nowy budynk SUW-u wraz z całą infrastrukturą uzdatniania wody, która będzie prowadzona na areatorach współprądowych oraz filtrach ciśnieniowych ze złożem chalcedonitowym i pozwoli zapewnić niezbędną ilość wody o odpowiedniej jakości dla miejscowości głównie Smolca i Krzeptowa. Całość proces nadzorowana jest przez stały pomiar mętności oraz chloru w wodzie tłoczonej do sieci.

2. Projekt zbiornika wody czystej w miejscowości Pietrzyko- wice – w ramach zadania w 2022 roku spółka wykonała dokumentację projektową dla budowy zbiornika wody czystej o pojemności 500m3. Realizacja zadania pozwoli na zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w okresach szczytowych rozbiorów. Budowa zbiornika planowana jest na lata 2024- 2025.

3. Instalacja pomiaru ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Samotwór – zadanie miało na celu rozszerzenie obszaru monitoringu sieci wodociągowej, rozbudowany monitoring ciśnienia wody pozwala na dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu nawet w najmniej korzystne miejsca na sieci.

4. W 2022 roku rozpoczęto również pracę nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla rurociągu tranzytowego z miejscowości Mokronos Górny do miejscowości Mokronos Dolny – realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w okresach szczytowych rozbiorów oraz umożliwienie dalszego rozwoju regionu.

5. W 2022 roku rozpoczęto budowę zbiornika wody czystej w miejscowości Smolec – Zbiornik o pojemności 500mm pozwoli na zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w okresach szczytowych rozbiorów. Zbiornik planowany jest do włączenia w system w okresie maja 2023 roku, a więc przed okresem szczytowych rozbiorów.

KANALIZACJA – odbieranie oraz oczyszczanie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich odpowiada za obsługę sieci sanitarnej skanalizowanych miejscowości gminy Kąty Wrocławskie oraz umożliwia zrzut ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym na stacji zlewnej dla mieszkańców miejscowości nieposiadających kanalizacji sanitarnej.

Ścieki kierowane kolektorami sanitarnymi unieszkodliwiane są na obiekcie oczyszczalni ścieków wmiejscowości Jurczyce k/ Kątów Wrocławskich. Oczyszczalnia w Jurczycach położona jest przy rzece Bystrzyca na północny wschód od Kątów Wrocławskich, graniczy z obszarem chronionym Natura 2000 oraz Parkiem Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Istniejący posiada obecnie wg pozwolenia wodnoprawnego przepustowość 3 560,00 m³/d (34 200RLM). Średnia ilość ścieków komunalnych oczyszczonych w roku włączając wody przypadkowe na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 3 252,3 m3/d. Opomiarowanie urządzeń eksploatowanych przez spółkę oraz regularne kontrole prowadzone za pomocą agregatu dymotwórczego pozwalają na utrzymywanie średniej ilości wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej na poziomie ok. 4%.


Wyk. Procentowy udział wód niezafakturowanych w stosunku do całkowitego przepływu przez oś Jurczyce

Oczyszczalnia ścieków w Jurczycach przyjmuje ścieki za pomocą kanalizacji sanitarnej z: miasta Kąty Wrocławskie oraz miejscowości: Sadków, Sadowice, Sośnica, Jurczyce, Pietrzykowice, Smolec, Rybnica, Krzeptów, Małkowice, Bogdaszowice, Skałka, Romnów, Wszemiłowice, Samotwór, Kębłowice, Jaszkotle, Baranowice, Bliż, Zybiszów, oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. W 2022 roku ilość ścieków dostarczona taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej w Jurczycach wyniosła 82 828m3 co stanowiło wzrost względem roku poprzedniego o 7,0%. Dodatkowo do sieci kanalizacji sanitarnej swoje nieruchomości mogą podłączać mieszkańcy Mokronosu Dolnego oraz Zabrodzia. Ścieki z tych miejscowości trafiają poprzez rurociągi eksploatowane przez spółkę do sieci MPWiK Wrocław, a następnie na oczyszczalnię ścieków Janówek.


Wyk. Procentowy udział ścieków oczyszczanych na OŚ Jurczyce oraz oddawanych do sieci MPWiK

Do transportu ścieków w systemie ciśnieniowo tłocznym oraz podciśnieniowym wykorzystuje się 180 przepompownie ścieków, jedną stację próżniowo-tłoczną i 348 studnie podciśnieniowe.

W roku 2022 na terenie miasta Kąty Wrocławskie przybyło 0,21 km sieci kanalizacyjnej oraz 25szt. przyłączy kanalizacyjnych natomiast na terenach pozamiejskich 9,85 km sieci oraz 266 przyłączy do sieci kanalizacyjnej

Sieci kanalizacyjne w latach 2020-2022

Przyłącza kanalizacyjne w latach 2020-2022


W roku 2022 zawarto 291 nowych umów na odprowadzanie ścieków, a łączna ilość odebranych ścieków wyniosła 1 087 540 m3 co stanowi wzrost względem roku ubiegłego o 7,09%. W związku z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz budową nowych sieci w miejscowości Mokronos Dolny dynamika przyłączeń uległa zwiększeniu z 4,65% pomiędzy latami 2020 – 2021.

Wzrost liczby nowych umów na odprowadzanie ścieków podpisywanych przez spółkę znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamice rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz ilości wykonywanych przyłączy.


Wyk. Odbiór ścieków w zależności od pochodzenia w latach 2020-2022

Zadania inwestycyjne z zakresu dostawy wody realizowane w 2022 r.

W ramach działań inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę Spółka w 2022 roku realizowała zadania inwestycyjne na kwotę 3 587 475,41 zł netto

Główne zadania realizowane w 2022r. odbioru i oczyszczania ścieków:

1. Rozbudowa stacji zlewczej na obiekcie Oczyszczalni Ścieków – w ramach zadania został wykonany drugi ciąg zrzutu ścieków dowożonych, co zapewnia płynność odbioru ścieków w czasie awarii istniejącej części instalacji. Zainstalowano również nowy system komputerowy dla obu ciągów stacji mogący rejestrować wszystkie dane o dostawcy i informację z jakiego adresu przywieziono ścieki bytowe. Wykonano nowy podjazd z odwodnieniem dla aut asenizacyjnych w celu utrzymania odpowiedniej czystości na stacji.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Sadków-Oczyszczalnia Ścieków w Jurczycach L=4775 mb – w 2022r wykonano 2400 mb sieci. W kolejnym roku planowane jest dokończenie pozostałej części kolektora, wykonanie zadania znacznie zwiększy przepustowość przepompowni ścieków z miejscowości Smolec oraz spowoduje odciążenie przepompowni głównej w Sadkowie przyjmującej ścieki z Rybnicy, Pietrzykowic oraz okolicznych miejscowości.

3. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w ulicy ul. Pogodnej, Parkowej, Rajskiej, Słonecznej, Laurowej i Ładnej wraz z budową przepompowni tłocznej w miejscowości Smolec – w ramach zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej fi 315 oraz fi 200 wraz z przepompownią ścieków obsługującą omawiany teren. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 do 2025. W roku 2022 spółka oddała do eksploatacji przepompownię i wybudowała sieć kanalizacyjną na ul. Słonecznej i Promiennej w wyniku czego mieszkańcy mają możliwość przyłączania się do wybudowanej sieci. W kolejnych latach planowane jest kanalizowanie pozostałych ulic.

4. Hermetyzacja magazynu osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach wraz z modernizacją układu wentylacji, oczyszczania powietrza w budynku technologicznym wielofunkcyjnym – w ramach zadania realizowanego przez spółkę od 2020 roku dokonano zabudowy dwóch wiat osadowych o pow. 250 m2 każda. Powietrze „brudne” pobierane jest z wnętrza magazynów poprzez dmuchawę do filtra biologicznego korowego powierzchni filtracyjnej 30 m3. W 2022 roku zainstalowano filtr węglowy oraz centralę ścieków wentylacyjną wraz z instalacją transportu powietrza do szaf sterowniczych budynku technologicznego. Celem zadania było ograniczenie przegrzewania się instalacji i automatyki jak również wyeliminowanie korozji przez środowisko agresywne powstające w procesie oczyszczania