Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 4 w Kątach Wrocławskich i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. GOPS zatrudnia dwudziestu pięciu pracowników na umowę o pracę. Ośrodek Pomocy Społecznej jest wielozadaniowy i udziela pomocy oraz wsparcia wszystkim grupom społecznym. Realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. poprzez:

udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, specjalnych celowych, praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie i ponoszenie odpłatności za Dom Pomocy Społecznej, przyznawanie pomocy w naturze, inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych (m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, program „Za życiem”, program „Świadczenie wychowawcze” tzw. 500+, program „Dobry start”, dodatek osłonowy). W roku 2022 udzielano także zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, który obowiązuje od stycznia 2019 roku. W ramach tego programu przyznawane są świadczenia na zakup posiłków lub żywności dla osób dorosłych oraz dzieci w domu i w szkole.

W ramach ustawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Ośrodek opłaca pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prowadzi pracę z rodziną, jak i z rodzinami zastępczymi oraz ma obowiązek zatrudnienia Asystenta Rodziny, którego działaniami w roku 2022 było objętych 11 rodzin. Na podstawie danych statystycznych zauważono spadek osób korzystających z pomocy społecznej w formie finansowej, natomiast w dalszym ciągu jest wysoki poziom osób korzystających z pomocy niepieniężnej. W stosunku do ubiegłego roku można zauważyć znaczny wzrost wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Wynika to z większej ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wzrostu kosztu utrzymania w placówkach oraz wyższej procentowej odpłatności z uwagi na dłuższy pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

GOPS podejmuje działania na rzecz Seniorów i osób niepełnosprawnych. W roku 2022 Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022”. Całość programu była finansowana z dotacji. Zadanie zostało zlecone organizacji pozarządowej. Konkurs wygrała Fundacja „Imago”, która realizowała oba programy.

GOPS przystąpił również do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego udzielano wsparcia seniorom poprzez tzw. opaski SOS. Z pomocy skorzystało ponad 100 osób. Nadmienić należy, że na terenie naszej Gminy „opaska sos” uratował życie 3 osobom.

Pomoc Ukrainie

W roku 2022 Ośrodek stanął przez trudnym wyzwaniem niesienia pomocy rodzinom z Ukrainy, które przybyły do naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich prowadził punkt przyjmowania i wydawania żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej dla dzieci i dorosłych. Osobom potrzebującym przekazywano także wózki, foteliki, łóżeczka dla dzieci. Pracownicy tutejszego ośrodka prowadzili dyżury w miejscu zbiorczego zakwaterowania uchodźców, podczas których pomagali w załatwieniu wizyt lekarskich, realizacji recept, w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu wniosków. Dzieci z rodzin ukraińskich mogły skorzystać z darmowych biletów wstępu do ZOO i Aquaparku we Wrocławiu otrzymanych od Aglomeracji Wrocławskiej. Od początku wojny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest psycholog narodowości ukraińskiej, który świadczy pomoc przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkół na terenie gminy, ale także dorosłym Ukraińcom, którzy potrzebują tej formy pomocy.

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą stały nadzór nad osobami, które postanowieniem sądu zostały ustanowione opiekunami tymczasowymi dla dzieci opuszczających kraj bez opieki rodziców.

Zespół Interdyscyplinarny w Kątach Wrocławskich

Do zadań Gminy należy również tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. W Gminie Kąty Wrocławskie działa Zespół Interdyscyplinarny, który jest powołany w celu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz do prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Dane otrzymane z Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczące procedury Niebieskiej Karty zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach Wrocławskich

Do zadań własnych gminy, na mocy art.4' ust.3 oraz art. 25 i art. 26 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której m.in. spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do wszczęcia procedury zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu odwykowemu.

Poza wyznaczonymi terminami posiedzeń GKRPA współorganizowała „Zakup kontrolowany – lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim”, który został przeprowadzony w lipcu 2022 r. przez wyłonioną w drodze zamówienia publicznego firmę Centrum Działań Profilaktycznych (CDP).

W znacznej większości ze sprawdzonych punktów sprzedających alkohol (39 na 50 pkt), podczas próby zakupu alkoholu przez Tajemniczego Klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy. Natomiast tylko w 11 punktach sprzedawcy poprosili o okazanie dokumentu i mimo zapewnienia przez Tajemniczego Klienta, iż zostawił dokument w domu, sprzedawcy zachowali się odpowiednio i odmówili sprzedaży alkoholu.

Wyniki liczbowe audytu przedstawiają się następująco:

- Liczba punktów zgłoszonych do audytu: 50
- Liczba punktów, w których zrealizowano badanie: 50
- Liczba sprzedawców, którzy nie poprosili o dowód osobisty: 39
- Liczba sprzedawców, którzy zapytali o dowód osobisty: 11
- Liczba punktów zamkniętych/ nieczynnych podczas audytu: 8

Z powyższego wynika, iż 78 % sprzedawców nie sprawdzało dowodu osobistego w przypadku zakupu alkoholu przez osobę, która może być niepełnoletnia, natomiast 22 % punktów sprawdziło dokument. Jest to słaby wynik, który jednoznacznie potwierdza, jak ważne są cykliczne kontrole i szkolenia w Mieście i Gminie Kąty Wrocławskie. Bezpośrednio po próbie zakupu, trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Po szkoleniu sprzedawcy otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne. W związku z wynikami audytu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłała list intencyjny do wszystkich punktów, w których dokonano audytu, informując o szkodliwości sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz o konsekwencjach z tego wynikających.

Punkt Konsultacyjny w Kątach Wrocławskich

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich prowadzony jest Punkt Konsultacyjny. W ramach prowadzonych konsultacji specjaliści rozmawiali z osobami, które potrzebowały wsparcia. Z informacji specjalistów wynika, że osoby, które korzystały ze wsparcia borykają się z problemami uzależnień, przemocy, problemami rodzinnymi i wychowawczymi. Z porad w Punkcie Konsultacyjnym korzystały również osoby będące w depresji, kryzysie oraz traumie.