Bezpieczeństwo publiczne to zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz zapewniania bezpieczeństwa obywateli, w tym podejmowania działań mających na celu ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Zadania w tym obszarze realizowane są we współpracy i przy zaangażowaniu Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

POLICJA - jako umundurowana i uzbrojona formacja służącą społeczeństwu oraz przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi, a także utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizuje swoje zadania ustawowe na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w oparciu o Komisariat Policji, będący jednostką podległą Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, której obszar działania obejmuje miasto Wrocław i powiat wrocławski. Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich poza terenem gminy Kąty Wrocławskie zabezpiecza sąsiednią gminę Mietków.

W 2023 roku na terenie gmin powiatu wrocławskiego, w 7 podstawowych kategoriach przestępstw (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (rozboje, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała), przestępstwa przeciwko mieniu (włamania, kradzieże, w tym kradzieże samochodów, uszkodzenia mienia), popełniono ogółem – 1 004 przestępstwa – o 128 mniej niż w roku 2022, w którym odnotowano 1 132 – dynamika 88,7%.

 

Przestępstwa z podziałem na kategorie

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie od stycznia do grudnia 2023 roku odnotowano 162 przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach – tyle samo, co w analogicznym okresie w 2022 roku.

W analizowanym okresie na terenie Gminy odnotowano wzrost liczby zdarzeń w kategoriach: włamania48 przestępstw – 2 więcej niż w 2022 roku – dynamika 104,3% oraz kradzieże – 96 kradzieży – 9 więcej – dynamika 110,3%.

Najczęściej odnotowano kradzież:

 • pojazdów – 14 (3 x Toyota, 2 x Renault, 2 x Porsche, 2 x Mercedes, 2 x Audi, DAF, BMW, Seat),
 • z firm/zakładów – 9,
 • z pojazdów – 4 (2 x katalizator, inny element zew., lusterko),
 • rowerów – 8,
 • z mieszkań – 1,
 • inne – 60.

Najczęściej dokonywano włamań:

 • do samochodów – 15
 • do domów/mieszkań – 3
 • do obiektów handlowych – 1
 • do innych obiektów – 29

Miejscowości o największej liczbie przestępstw na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Do największej liczby zdarzeń doszło na terenie miejscowości Kąty Wrocławskie – 57 przestępstw, co stanowi 35,1% ogólnej liczby zdarzeń. Natomiast 16 zdarzeń (9,8% ogółu przestępczości) odnotowano na terenie miejscowości Smolec.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

W 2023 roku na terenie powiatu wrocławskiego doszło do 2 508 zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje) – spadek o 220 zdarzeń w porównaniu do 2022 roku - dynamika 91,9%. 

Na terenie trzech gmin odnotowano wzrost liczby zdarzeń drogowych: Gmina Czernica – 147 zdarzeń – 7 więcej niż w roku 2022 – dynamika 105%, Gmina Jordanów Śląski – 38 zdarzeń – 8 więcej – dynamika 126,7% oraz Gmina Żórawina – 234 zdarzenia – 24 więcej – dynamika 111,4%. W pozostałych gminach liczba odnotowanych zdarzeń drogowych uległa obniżeniu, z czego największy spadek widoczny jest w Gminie Kąty Wrocławskie – 113 zdarzeń mniej – dynamika 86,3% oraz Gminie Kobierzyce – spadek o 80 zdarzeń w porównaniu do roku 2022 – dynamika 90,4%.

 

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie doszło w 2023 roku do 72 wypadków, o 14 więcej niż w 2022 roku.

Odnotowano 640 kolizji, o 127 mniej niż w 2022 roku.

Ochrona Przeciwpożarowa

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 6 z  siedzibą w Kątach Wrocławskich będąca jednostką organizacyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Ponadto cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP SMOLEC – w systemie KSRG*

OSP GNIECHOWICE – w systemie KSRG*

OSP ZACHOWICE

OSP MAŁKOWICE

* (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy)

W 2023 roku jednostki OSP z terenu gminy Kąty Wrocławskie były dysponowane do różnych zdarzeń łącznie 559 razy. W podziale na poszczególne jednostki liczby wyjazdów do akcji kształtują się następująco:

Wśród zdarzeń, do których wyjeżdżali strażacy-ratownicy OSP przeważały zdarzenia drogowe/wypadki komunikacyjne wymagające podejmowania działań z zakresu ratownictwa drogowego. Strażacy OSP podejmowali również interwencje medyczne przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu ratownictwa medycznego. Odnotowano także liczne wyjazdy do  pożarów, w tym budynków, wypalanych trawy itp. Podejmowane były również interwencje związane ze zgłoszeniem nieszczelnych instalacje kominowych.

W 2023 roku gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej łącznie 2 034 257,23 zł, w ramach tej kwoty:

 • udzieliła dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice w wysokości 785 917,00 zł;
 • Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły środki finansowe na zakup wyposażenia dla OSP łącznie 61 621,30 zł:

                - OSP Smolec - 48 988,29 zł;

                - OSP Małkowice – 6 633,01 zł;

                - OSP Zachowice –  6 000,00 zł.

 • uzyskała w formie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego kwotę 39 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”;
 • pozyskała środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości w wysokości 237 115,56 zł, na zakup w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu wyposażenia i środków ochrony osobistej (umundurowania specjalistycznego);