Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich jest jednostką obsługującą placówki oświatowe gminy Kąty Wrocławskie oraz gminny żłobek. Realizuje zadania Gminy w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych.

 

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych z zakresu oświaty i wychowania

W roku 2023 wydatki na gminne placówki oświatowe wyniosły 61 253 535,76 zł, a na gminny żłobek 1 547 275,20 zł. W 2023 roku z budżetu gminy wypłacono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe oraz niepubliczne żłobki działające na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz zwrócono koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin, w łącznej wysokości 16 938 625,66 zł.

Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa w roku 2023 wynosiła 32 177 158,00 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 22%.

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 62 587 474,53 zł. Wykonane wydatki bieżące 58 820 855,44 zł oraz 14 000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne.

Na finansowanie wydatków związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 93 675,00 zł. Wykonane wydatki na ten cel wynoszą 74 007,10 zł.

W celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano na rok 2023 kwotę 1 790 900,00 zł. Wykonane wydatki na ten cel wynoszą 1 547 275,20 zł.

 

Statystyka oświatowa za rok 2023

W roku 2023 w gminie Kąty Wrocławskie w systemie oświaty zarejestrowano 3 717 dzieci i uczniów. W roku 2023 w gminnych szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2864 uczniów w 135 oddziałach szkolnych. Średnia liczebność w oddziałach szkolnych wynosiła 21,2 uczniów. Liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym to 853. W gminnych placówkach przedszkolnych funkcjonowało 36 oddziałów. W gminnym żłobku zorganizowano opiekę dla 50 dzieci w dwóch oddziałach.

W gminnych placówkach oświatowych w 2023 roku zatrudnionych było 453 nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W 2023 roku 37 nauczycieli podniosło swój stopień awansu zawodowego, tj. 5 nauczycieli mianowanych po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku otrzymało akceptację komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego i uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego, natomiast 32 nauczycieli kontraktowych po zakończonym stażu przystąpiło do egzaminu organizowanego przez organ prowadzący i uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego.

W każdej placówce zatrudniony był dyrektor. Pracę dyrektora wspomagali wicedyrektorzy. Liczba wicedyrektorów w placówce zależna była od liczby oddziałów oraz warunków lokalowych. W roku 2023 na stanowisku wicedyrektora zatrudnionych było 11 osób. Ważnym zadaniem, które jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych jest organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. W szkołach i przedszkolach pomoc psychologiczno-pedagogiczna była udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/ uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w różnych formach zajęć.

W gminnych placówkach oświatowych w celu realizacji zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni byli: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda oraz terapeuta pedagogiczny.

W placówkach oświatowych oraz żłobku zatrudnieni byli także pracownicy administracji i obsługi. Zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania placówki, utrzymanie budynku i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo dzieci i uczniów oraz dbanie o ład i czystość w budynkach i wokół nich.

Osiągnięcia uczniów

W 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty na terenie gminy przystąpiło 373 uczniów. Średnie wyniki uczniów z gminy Kąty Wrocławskie są wyższe niż średnie wyniki w województwie  dolnośląskim i średnie w kraju.

Szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu osiągnęła najwyższy średni wynik w gminie ze wszystkich części egzaminu.

W  2023 roku  225 uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub osiągnęli wysokie miejsca w zawodach sportowych otrzymali stypendium. Łącznie na stypendia w nauce lub osiągnięcia sportowe z budżetu gminy przeznaczono 24 380,00 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w  Kątach Wrocławskich 37 uczniom wypłacono stypendium. Środki na ten cel w kwocie 5 000,00 zł pochodziły od anonimowego darczyńcy.

Ważnym elementem procesu edukacyjnego jest wszechstronny rozwój uczniów, przynoszący efekt w postaci wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W roku 2023 pięciu uczniów gminnych szkół podstawowych zostało laureatami wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak, a dziewięciu uczniów uzyskało tytuł finalisty tego konkursu.

Uczniowie gminnych szkół osiągali wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym, odnosili sukcesy na zawodach powiatowych oraz wojewódzkich z następujących dyscyplin: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszowa, szachy, biegi przełajowe.

Gminne placówki oświatowe rozwijały się bardzo dynamicznie. Każda placówka dbała o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Wszyscy uczniowie gminnych szkół podstawowych uczyli się dwóch języków obcych. Każdy trzecioklasista, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczył się pływać na basenie Delfinek w Kątach Wrocławskich.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie szkoły i przedszkola realizowały różnorodne projekty edukacyjne. Tematyka realizowanych projektów wynikała z analizy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli i opracowanego na ich podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz planu pracy szkoły. Realizując projekty, placówki współpracuowały z instytucjami zewnętrznymi, stowarzyszeniami, fundacjami m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, Regionalną Izbą Pamięci, Aglomeracją Wrocławską. Ciekawym przedsięwzięciem, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2023 roku, jest projekt, który uczy szacunku do wody. Akademia H2O to program, który przeznaczony jest dla uczniów klas drugich wszystkich gminnych szkół podstawowych. Projekt powstał we współpracy z MPWiK we Wrocławiu oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich.

Od września 2023 roku w gminnym żłobku wdrażany był program Powszechnej dwujęzyczności, który miał na celu wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nie był dla dzieci językiem obcym.

Informacja o wykonaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2023 rok

W 2023 roku zaplanowano w budżecie środki finansowe na wypłatę dotacji na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie gminy Kąty Wrocławskie o łącznej wysokości 12 382 117,08 zł.

Dotację otrzymały 2 szkoły podstawowe, 10 przedszkoli i 1 punkt przedszkolny, który z dniem 1 września 2023 roku przekształcił się w przedszkole specjalne.

Wypłacono dotacje o łącznej wysokości 11 402 375,33 zł, na łączną liczbę dzieci 9018, w tym:

  • szkoły podstawowe – 2 474 039,94 zł
  • przedszkola – 7 082 427,58 zł
  • punkt przedszkolny i przedszkole specjalne – 1 845 907,81 zł.

 

Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha

Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 2 221 000 zł. Dotację otrzymało 11 żłobków i 1 klub malucha o łącznej wysokości 2 150 010 zł na łączną liczbę dzieci 3739.

W 2023 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin o łącznej wysokości 3 503 600 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów wypłacono kwotę 3 386 240,33 zł, w tym za uczęszczania dzieci do:

  • oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej – 14 354,02 zł
  • przedszkoli – 3 328 886,13 zł
  • punktów przedszkolnych – 43 000,18 zł.