Gmina Kąty Wrocławskie położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Graniczy z miastem Wrocław, a także z gminami: Mietków, Kobierzyce, Sobótka, położonymi w powiecie wrocławskim oraz gminami Kostomłoty i Miękinia, położonymi w powiecie średzkim. 

Gmina Kąty Wrocławskie w liczbach:

 • Powierzchnia 176,5 km²
 • Sieć osadnicza: miasto Kąty Wrocławskie oraz 44 wsie i przysiółki (39 sołectw) 
 • Liczba ludności 25 540 mieszkańców (na 31.12.2023r.) 


Główne ośrodki gminy: 

 • Miasto Kąty Wrocławskie 6471 mieszkańców  
 • Wieś Smolec 6 285 mieszkańców
 • Wieś  Gniechowice 1470 mieszkańców
 • Wieś Sadków 893 mieszkańców

Gmina Kąty Wrocławskie jest gminą o funkcji przemysłoworolniczej, pełni także funkcję usługowohandlową dla miejscowej ludności oraz atrakcyjny teren inwestycyjny dla lokalnych przedsiębiorstw 
i międzynarodowych korporacji. Gmina posiada dobre powiązanie komunikacyjne z Wrocławiem, jak i z całym regionem Dolnego Śląska za sprawą: autostrad A4 i A8, drogi krajowej nr 35, dróg wojewódzkich oraz szeregu dróg powiatowych. Przebiegająca równoleżnikowo autostrada A4 jest jedną z ważniejszych dróg o charakterze międzynarodowym. Autostrada A8 stanowi tzw. Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Gminę przecina linia kolejowa nr 274 relacji Wrocław – Zgorzelec (odcinek wschodni linii nr 274 Wrocław Główny – Jelenia Góra), ponadto gmina posiada połączenie z lotniskiem Wrocław – Strachowice.

Na terenie gminy występują formy przyrody objęte ochroną, a także gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową: 

 • Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy"  utworzony Rozporządzeniem Nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy",
 • obszar Natura 2000 „Przeplatki nad Bystrzycą” o kodzie PLH020055, 
 • obszar Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą” o kodzie PLH020103, 
 • Pomniki Przyrody  drzewa pomnikowe i zabytkowe aleje,
 • gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową, występujące głównie w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i obszarów Natura 2000,
 • użytek ekologiczny „Stara piaskownia”. 

Ponadto na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych posiadających walory historyczne takie jak kościoły oraz obiekty pałacowodworskie. Najbardziej wartościowe z nich objęte są ochroną i znajdują się w strefach konserwatorskich. 

Gmina Kąty Wrocławskie należy do makroregionu Niziny Śląskiej, mezoregionu Równiny Wrocławskiej oraz mikroregionu Równiny Wrocławskiej, zwanej także Równiną Kącką. Ukształtowanie terenu gminy jest mało zróżnicowane. Obszar ma charakter równinny. Najwyższy punkt gminy to 187,8 m n.p.m. (Zachowice), najniższy 119,5 m n.p.m. (Samotwór). 
Na terenie gminy występują gleby brunatnoziemne (gleby brunatne właściwe i płowe), czarne ziemie oraz mady rzeczne w dolinach rzek. Ze względu na wysokie klasy bonitacyjne gleb, szczególnie korzystne warunki do produkcji rolnej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury rolnej, znaczny obszar gminy podlega ochronie na podstawie przepisów dot. ochrony gruntów rolnych. Gmina posiada małą lesistość. Lasy i zadrzewienia zajmują niecałe 8% powierzchni ogólnej gminy i skoncentrowane są w dolinach rzek: Bystrzycy, Strzegomki i Czarnej Wody. Teren gminy w całości należy do dorzecza rzeki Odry. Płyną tu: Bystrzyca, Strzegomka i Czarna Woda oraz mniejsze cieki m.in. Kasina, Ługowina, Niesłusz, Potok Karczycki, Rów Kątecki. 

Gmina posiada zasoby surowców mineralnych. Stanowią to głównie piaski i żwiry. Na terenie gminy znajduje się kilka udokumentowanych złóż surowców naturalnych w obrębach: Kamionna, KilianówSzymanów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, SośnicaRóżaniec, Stoszyce, WszemiłowiceJurczyce, Zachowice. Są to wyłącznie kopaliny, których eksploatacja następować może metodą odkrywkową. Eksploatacja następuje obecnie w obrębach: Kamionna, KilianówSzymanów, Pełcznica, SośnicaRóżaniec, Stoszyce.

Na terenie gminy wody podziemne występują w utworach piaszczystych czwartorzędu i trzeciorzędu, w tym tzw. struktura wodonośna Bogdaszowice. Część gminy położona jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 319  Subzbiornik Prochowice. Stanowi on obszar wysokiej ochrony wód. 

Atrakcyjność turystyczna gminy Kąty Wrocławskie podkreślona jest poprzez wytyczone szlaki: niebieski, zielony, żółty. Przez gminę przebiega również szlak rowerowy EuroVelo 9. Ocenia się, że powyższe uwarunkowania lokalizacyjne czynią gminę atrakcyjną oraz świadczą o wysokim potencjale rozwoju na tle gmin sąsiednich, jak i w skali całego regionu Dolnego Śląska.