Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Do zadań Zakładu należy między innymi:

  1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych oraz budynków remiz OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice, Smolec) terenów przynależnych będących w zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy poprzez prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym wykonywanie napraw, remontów i modernizacji oraz bieżącą obsługę najemców w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych;
  2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zawierania umów o najem lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych oraz umów na dzierżawę terenów będących w zasobach ZGM.
  3. Obsługa wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w zakresie wyboru wykonawcy, zawarcia stosownych umów na realizację zadania oraz nadzór nad realizacją zamówienia.
  4. Obsługa Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego, Sośnicy, Pełcznicy, Kilianowie.
  5. Obsługa strefy płatnego parkowania
  6. Weryfikowanie wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz przekazywanie wniosków spełniających kryteria określone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich do rozpatrzenia Komisji Weryfikacyjnej.
  7. Prowadzenie zmian lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.
  8. Utrzymanie terenów zielonych w obrębie miasta.
  9. Utrzymanie parków gminnych.
  10. Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach w obrębie miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w swoich zasobach posiada ogółem 258 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10 985 m2, 23 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 2 483 m2 oraz 5 nieruchomości przeznaczonych na obiekty użyteczności publicznej (siedziby ochotniczej straży pożarnej w: Gniechowicach, Małkowicach, Smolcu i Zachowicach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach) usytuowanych na działkach o łącznej powierzchni ok 5 000,00 m2.

Poniżej tabela i wykresy obrazujące udziały procentowe poszczególnych rodzajów lokali z podziałem na strefę miejską i wiejską.

Liczba lokali mieszkalnych 2023 rok

W roku 2023 na planowane dochody w kwocie 2 811 460,71 zł zostały zrealizowane dochody na kwotę, 3 170 860,75 zł co stanowi 112,78 % realizacji planowanych dochodów.

Planowane i zrealizowane dochody zostały przedstawione na poniższym wykresie:

Na dzień 31.12.2023 zaległości wobec ZGM wynoszą łącznie 1 199 388,97 zł w tym należność główna 685 885,61 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 393 310,64 zł. Wobec istniejącego zadłużenia są prowadzone działania windykacyjne realizowane w kilku etapach, poprzez windykację polubowną czyli bieżące monitorowanie wpłat, wysyłanie monitów, wezwań do dobrowolnego uregulowania należności, rozpatrywanie złożonych do ZGM wniosków o rozłożenie zaległości na raty, oraz windykację należności na drodze postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucji komorniczych. Sprawy uznane za bezskuteczne egzekucje wznawiane są zgodnie z obowiązującymi terminami i przepisami prawa w tym zakresie.

Realizacja wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2023 realizował zadania bieżące dotyczące utrzymania substancji mieszkaniowych. Plan wydatków budżetowych w kwocie 23 539 800,00 zł zrealizowano w wysokości 22 561 113,25 zł, co stanowi 95,84 % przyznanego budżetu.

Wydatki  za 2023 zostały przedstawione są na wykresie poniżej

Znaczący udział w budżecie ZGM zajmują również wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta Kąty Wrocławskie, plan w tym rozdziale to 404 700,00 zł zrealizowane w kwocie 364 935,52 zł, co stanowi 90,17 % wykonania planu, jak również wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 568 300,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz parkach gminnych w kwocie 540 645,30 zł, co stanowi 95,13 % wykonania planu.

Największą pozycję w budżecie 16 625 300,00 zł zajmują wydatki dotyczące koszów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły 16 417 616,79 zł co stanowi 98,75 % planu wykonania.

Poniżej podział kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne frakcje odpadów.