WODA – ujmowanie, uzdatnianie oraz dystrybucja

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie i oczyszczenie ścieków realizuje  na terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ślęża w Gniechowicach. Mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy posiadają możliwość korzystania z sieci wodociągowej poprzez wykonywanie przyłączy do sieci.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich jako przedsiębiorstwo przesyłowe oraz operator usługi kluczowej na terenie gminy ujmuje wodę dla mieszkańców z 17 studni głębinowych o charakterze trzeciorzędowym.

 

Dystrybucja wody realizowana jest z wykorzystaniem 6 stacji uzdatniania wody (SUW), które zlokalizowane są na obszarach ochrony bezpośredniej ujęć wody w miejscowościach:

 • Kąty Wrocławskie
 • Pietrzykowice
 • Smolec
 • Sadków
 • Gniechowice
 • Kębłowice

 

Długość sieci wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich wynosi 266 km. Sieci dostarczają wodę do 44 miejscowości gminnych. Dla miejscowości zlokalizowanych w obszarach najbardziej odległych, a także dla utrzymania ciągłości dostaw w sytuacjach awaryjnych woda na terenie gminy Kąty Wrocławskie zabezpieczona jest poprzez umowy zawarte z operatorami w gminach sąsiednich:

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ślęża Gniechowice.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach.
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

 

W 2023 roku sprzedaż wody wyniosła 1 826 290 m3,

w tym:

 • ujęcia własne 1 725 582 m3
 • zakup wody 100 708 m

W 2023 r. Spółka utrzymywała straty wody na  poziomie 8%. Zgodnie z Raportem Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2022 średnia strata wody czyli różnica pomiędzy wodą wtłaczaną do sieci, a woda sprzedaną w przedsiębiorstwach wodociągowych  wynosiła 13,67% (mediana 10,64%).

W roku 2023  z nowymi odbiorcami wody zawarto 237 umów o zaopatrzeniu w wodę.

ZGK SP. z o.o. na 31.12.2023 roku posiada łącznie  10 120 umów,  w tym:

- 2913 umów na zaopatrzenie w wodę,

- 27 umowy na odprowadzenie ścieków,

- 7180 umowy na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków. 

Wzrost liczby nowych umów z zakresu zaopatrzenia w wodę podpisywanych przez spółkę znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamice rozwoju sieci wodociągowej (tabela nr 1) oraz ilości wykonywanych przyłączy (tabela nr 2)

Zadania inwestycyjne z zakresu dostawy wody realizowane w 2023 roku

W ramach działań inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę Spółka w 2023 roku realizowała zadania inwestycyjne na kwotę 2 177 743,15 zł netto.

Główne zadania realizowane w 2023 roku z zakresu wodociągów:

1. Budowa zbiornika wody czystej SUW Smolec - W 2023 roku zakończono budowę zbiornika wody czystej w m. Smolec – zbiornik o pojemności 500m3 pozwoli na zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w okresach szczytowych rozbiorów

2. Budowa studni głębinowej nr 3 w m. Kębłowice realizowana w ramach zadania – Rozbudowa ujęcia poprzez budowę studni głębinowych w utworach trzeciorzędowych w miejscowości Kębłowice – studnie nr 3,4,5. – W ramach zadania spółka wykonała w 2023 roku odwiert studni głębinowej o wydajności wynikającej z próbnego pompownia 80m3/h. Studnia jest elementem budowy nowego ujęcia wody, które będzie posiadać dodatkowo jeszcze dwa otwory oraz nową stację uzdatniania wraz ze zbiornikiem wody czystej

3. Budowa instalacji fotowoltaicznych 50 kW na terenie SUW Smolec oraz SUW Gniechowice – zadanie miało na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów gospodarki wodociągowej w celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej na obiektach. 

4. W 2023 roku spółka wykonała również dokumentację projektową sieci wodociągowej Wrocław - Zabrodzie DN225 (ok. 1950m), realizacja robót budowlanych dla zadania planowana jest na rok 2024. Rozpoczęto również prace projektowe dla budowy stacji uzdatniania wody w Kębłowicach

KANALIZACJA – odbieranie oraz oczyszczanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kątach Wrocławskich odpowiada za obsługę sieci sanitarnej skanalizowanych miejscowości gminy Kąty Wrocławskie oraz umożliwia zrzut ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym na stacji zlewnej dla mieszkańców miejscowości nieposiadających kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki kierowane kolektorami sanitarnymi oczyszczane  są na obiekcie oczyszczalni ścieków  w miejscowości Jurczyce k/ Kątów Wrocławskich. Oczyszczalnia w Jurczycach położona jest przy rzece Bystrzyca na północny wschód od Kątów Wrocławskich. Oczyszczalnia graniczy z obszarem chronionym Natura 2000 oraz Parkiem Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Istniejący obiekt wybudowany na przełomie 1994 - 1995 roku przeszedł najpierw w 2010 roku modernizację, a następnie został rozbudowany w roku 2015 (I etap)       i 2019  (II etap). Po zrealizowaniu I i II etapu rozbudowy obiekt posiada obecnie wg pozwolenia wodnoprawnego przepustowość 3 560,00 m³/d (34 200RLM). Średnia ilość ścieków komunalnych  oczyszczonych w roku włączając wody przypadkowe na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 3 403,9 m3/d. Opomiarowanie urządzeń eksploatowanych przez spółkę oraz regularne kontrole prowadzone za pomocą agregatu dymotwórczego pozwalają na utrzymywanie średniej ilości wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej na poziomie ok. 4% (średnia zgodnie z danymi za 2022 rok podawanymi przez IGWP 29,98%).

Oczyszczalnia ścieków w Jurczycach przyjmuje ścieki za pomocą kanalizacji sanitarnej z miasta Kąty Wrocławskie oraz miejscowości: Sadków, Sadowice, Sośnica, Jurczyce, Pietrzykowice, Smolec, Rybnica, Krzeptów, Małkowice, Bogdaszowice, Skałka, Romnów, Wszemiłowice, Samotwór, Kębłowice, Jaszkotle, Baranowice, Bliż, Zybiszów, oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.
W 2023 roku ilość ścieków dostarczona taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej w Jurczycach wyniosła 92 212,29 m3 co stanowiło wzrost względem roku poprzedniego o 11,3%.
Dodatkowo do sieci kanalizacji sanitarnej swoje nieruchomości mogą podłączać mieszkańcy Mokronosu Górnego oraz Zabrodzia. Ścieki z tych miejscowości trafiają poprzez rurociągi eksploatowane przez spółkę do sieci MPWiK Wrocław, a następnie na oczyszczalnię ścieków Janówek.

Do transportu ścieków w systemie ciśnieniowo tłocznym oraz podciśnieniowym wykorzystuje się 190 przepompownie ścieków, jedną stację próżniowo-tłoczną i 352 studnie podciśnieniowe.

W roku 2022 na terenie miasta Kąty Wrocławskie przybyło 0,4 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych natomiast na terenach pozamiejskich 11,7 km sieci oraz 257 przyłączy
do sieci kanalizacyjnej.

W roku 2023 zawarto 290 nowych  umów na odprowadzanie ścieków, a łączna ilość odebranych ścieków wyniosła 1 125 780 m3 co stanowi wzrost względem roku ubiegłego o 3,5%. W związku z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz budową nowych sieci w m. Mokronos Dolny i Mokronos Dolny dynamika przyłączeń uległa zwiększeniu do poziomu 8,48% pomiędzy latami 2022 – 2023. 

Wzrost liczby nowych umów na odprowadzanie ścieków podpisywanych przez spółkę znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamice rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz ilości wykonywanych przyłączy.

Zadania inwestycyjne z zakresu dostawy wody realizowane w 2023 roku.

W ramach działań inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę Spółka w 2023 roku realizowała zadania inwestycyjne na kwotę 2 567 419,43 zł netto.

Główne zadania realizowane w 2023r. odbioru i oczyszczania ścieków:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Sadków-Oczyszczalnia Ścieków w Jurczycach L=4775 mb. Zadanie realizowane od 2022 roku, które ma na celu zwiększenie możliwości odprowadza ścieków komunalnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jurczycach dla miejscowości północnej cz. gminy (m.in. Sadków, Smolec, Krzeptów). Planowany termin zakończenia grudzień 2024 roku.

2. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w ulicy ul. Pogodnej, Parkowej, Rajskiej, Słonecznej, Laurowej i Ładnej wraz z budową przepompowni tłocznej w m. Smolec – w ramach zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej   fi 315 oraz fi 200 wraz z przepompownią ścieków obsługującą omawiany teren. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 do 2026. W roku 2023 spółka oddała do eksploatacji 285mb. Kanalizacji sanitarnej
w ul. Laurowej