Niniejszy Raport został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VII/126/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku. Cel raportu stanowi zaprezentowanie sytuacji finansowej, stanu realizacji polityk, programów i strategii, informacji o realizacji budżetu oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej. 

 

Jednym z priorytetów na 2024 rok i lata kolejne jest stworzenie gminy, w której młodzi ludzie stanowią istotną siłę napędową zmian społecznych, a starsze pokolenie otoczone jest opieką gminy - ma zapewnioną odpowiednią profilaktykę i opiekę zdrowotną. Istotnym wyzwaniem jest stworzenie sprawnego transportu gminnego, który ułatwi wszystkim przemieszczanie się po gminie, ale również umożliwi lepszą komunikację z Wrocławiem. Wizją przyszłości gminy i miasta jest tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego dla inwestorów, zredukowanie biurokracji oraz budowanie partnerskich relacji między sektorem publicznym i prywatnym.

 

W minionym roku Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przyjęła uchwałę dotyczącą „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030”, która jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwojowe gminy w perspektywie do 2030 roku. Nadrzędnym celem jest to, by poprzez realizację zaplanowanych celów i kierunków gmina Kąty Wrocławskie była wspólnotą samorządową, zarządzaną w sposób planowany, aby kreowała coraz lepsze warunki rozwoju, innowacyjną gospodarkę, wysoką atrakcyjność turystyczną. Symulowanie i inspirowanie społeczności do działania na różnych płaszczyznach w pełnej współpracy z lokalnym samorządem korzystnie wpłynie na partycypowanie w kształtowaniu dobrego i bezpiecznego miejscem do życia, nauki, prowadzenia biznesu w poszanowaniu otoczenia przyrodniczego i zdrowego środowiska.

 

Ogromnym wyzwaniem jest dla naszego samorządu autostrada A4. Pod koniec listopada 2023 roku GDDKiA zarekomendowała rozbudowę autostrady A4 pomiędzy Legnicą, a Wrocławiem w istniejącym śladzie trasy. Zaproponowane rozwiązanie nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi gminy, jest nieracjonalnie, ekonomicznie i rozwojowo nieprzemyślane. Obecnie autostrada A4 na Dolnym Śląsku przebiega śladem trasy wybudowanej jeszcze przed II wojną światową i stanowi jedyny szlak łączący Unię Europejską ze wschodnią Europą. Mimo wymiany nawierzchni, na znacznej części trasy między Wrocławiem, a Zgorzelcem nie ma pasa awaryjnego. Wariant rozbudowy autostrady w starym śladzie doprowadziłby do przeniesienia ruchu tranzytowego na lokalne drogi z których w dużej mierze korzystają mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Mając na uwadze zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy stabilnych i możliwie najkorzystniejszych warunków życia oraz dbałość o nienaruszalność środowiska naturalnego, a także rozwój regionu dolnośląskiego konieczne jest wypracowanie nowego wariantu, który byłby kompromisem, optymalnym dla wszystkich samorządów znajdujących się na jego trasie.

 

Wspólną perspektywą są Kąty Wrocławskie, w których możemy komfortowo, bezpiecznie i kulturalnie żyć. Budujmy gminę, do której z przyjemnością zaprosimy swoich znajomych lub rodzinę. Stańmy się miastem o unikatowym charakterze, mającym własne cykliczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Niech każde nasze działanie w kolejnym roku przybliża nas do Kątów Wrocławskich, o jakich marzymy.